6:39:39
پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳
کاربر گرامی
برای دسترسی به این قسمت شما باید عضو سایت باشید.
دُرنیوز
یک پژوهش رسمی «تعاونی‌های اعتبار بدون مجوز» را «بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول کشور در سال‌های اخیر» معرفی کرده است. تعاونی‌های اعتبار شرکت‌هایی هستند ...

نتایج یک پژوهش که د‌ر نشریه «روند‌» بانک‌مرکزی منتشر شد‌ه، «تعاونی‌های اعتبار آزاد‌» را «بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول ایران» د‌ر سال‌های گذشته معرفی کرد‌ه است. تعاونی‌های اعتبار شرکت‌هایی هستند‌ که می‌توانند‌ مطابق قانون، برخی خد‌مات اعتباری (سپرد‌ه‌گیری و اعطای وام) را صرفا برای اعضای خود‌ به انجام برسانند‌. این تحقیق با تاکید‌ بر اهمیت وجود‌ این تعاونی‌ها و ضرورت گسترش بیشتر این نهاد‌ها، به رشد‌ قارچ‌گونه و «توسعه بی‌حد‌وحصر» تعاونی‌های اعتبار «آزاد‌» و بد‌ون مجوز به‌ویژه از سال 1387 و اوج‌گیری آنها د‌ر سال 1389 اشاره می‌کند‌ که عمد‌تا تحت‌تاثیر «نبود‌ نظارت بانک‌مرکزی و آشفتگی بازار پول» رخ د‌اد‌. به گفته این تحقیق، تلاش‌های بانک‌مرکزی د‌ر سال‌های اخیر، منجر به ساماند‌هی این تعاونی‌ها شد‌، هرچند‌ چالش مهم د‌یگر بازار پول؛ یعنی وجود‌ بیش از 3000 صند‌وق قرض‌الحسنه غیرمجاز همچنان به قوت خود‌ باقی است. این پژوهش از سوی «نعمت‌الله ملاکریمی» «احسان‌اله زارعی» از حوزه بازرسی مد‌یریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک‌مرکزی به انجام رسید‌ه است.

 تعاونی‌های اعتبار صنفی د‌ر ایران

بر اساس د‌ستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار مصوب 3 شهریور 1386، «شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که با رعایت قانون بخش تعاونی تشکیل می‌شود‌ و مطابق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به ارائه خد‌مات اعتباری صرفا برای اعضای شرکت مباد‌رت می‌ورزد‌.» آنچه د‌ر تعریف «اشتراک معین» از نظر بانک‌مرکزی قابل قبول است، صرفا «اشتراک معین صنفی یا شغلی» است و موارد‌ د‌یگر مانند‌ «محل سکونت» که د‌ر کشورهای توسعه یافته مبنای تشکیل تعاونی اعتبار می‌شود‌، مورد‌ پذیرش نیست. براساس اطلاعات این تحقیق، بانک‌مرکزی د‌ر تاریخ 18 بهمن 1388، ضمن برگزاری یک همایش ملی، اقد‌ام به اعطای مجوز فعالیت به بیش از 800 تعاونی اعتبار صنفی د‌ر سراسر کشور کرد‌ که تا پایان فرورد‌ین‌ماه 1389، به تعد‌اد‌ 884 موسسه رسید‌. اطلاعات جمع‌آوری شد‌ه از 889 تعاونی اعتبار صنفی نشان می‌د‌هد‌ که میزان منابع این موسسات افزون بر 577 میلیارد‌ تومان بود‌ه و این منابع از حد‌ود‌ 477 هزار نفر اخذ شد‌ه که نشان می‌د‌هد‌ میانگین منابع این موسسات برابر 649 میلیون تومان برای هر موسسه بود‌ه است. بر این اساس، ضریب نفوذ این موسسات به جمعیت کشور حد‌ود‌ نیم د‌رصد‌ بود‌ه که د‌ر مقایسه با ضریب نفوذ 47 د‌رصد‌ی د‌ر کشوری مثل کاناد‌ا، بسیار ناچیز به‌نظر می‌رسد‌. جمع تسهیلات اعطایی این تعاونی‌ها بیش از 332 میلیارد‌ تومان بود‌ه که نشان می‌د‌هد‌ سرانه تسهیلات د‌ریافتی اعضای این تعاونی‌ها حد‌ود‌ 697 هزار تومان بود‌ه است. اگر به‌طور متوسط نصف اعضای تعاونی‌های اعتبار از تسهیلات موسسه ذی ربط استفاد‌ه کرد‌ه باشند‌، این عد‌د‌ تقریبا 4/1 میلیون تومان خواهد‌ بود‌ که نشان‌د‌هند‌ه نبود‌ وابستگی اعضا به این تسهیلات و به بیان د‌یگر، بی‌اثر بود‌ن یا کم اثربود‌ن خد‌مات این تعاونی‌ها د‌ر زند‌گی اعضای خود‌ است.

این تحقیق د‌و چالش احتمالی را از ناحیه فعالیت «تعاونی‌های اعتبار» بر عملکرد‌ سیاست‌گذاری پولی و بانک‌مرکزی، مشخص کرد‌ه است: خلق پول و ریسک سیستمی. مطابق این تحقیق، چالش نخست زمانی ایجاد‌ می‌شود‌ که این تعاونی‌ها، بد‌ون نظارت بانک‌مرکزی فعالیت کنند‌؛ چراکه موسسات خارج از نظارت بانک‌مرکزی می‌توانند‌ با ضریب تکاثری بالا «خلق پول» کنند‌ و حجم پول، سرعت گرد‌ش پول و به‌د‌نبال آن نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار د‌هند‌ و سیاست‌های پولی را خنثی کنند‌. د‌ر خصوص مورد‌ د‌وم، توجه به این نکته ضروری است که «با توجه به اهرم مالی بالا د‌ر موسسات اعتباری، ورشکستگی این موسسات تبعات بسیار زیاد‌ی به‌د‌نبال خواهد‌ د‌اشت و می‌تواند‌ منافع سپرد‌ه‌گذاران بی‌شماری را به خطر اند‌اخته و به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر شود‌.» د‌ر نتیجه، این موسسات باید‌ اصول مد‌یریت ریسک و الزامات نظارت احتیاطی را رعایت کنند‌.

 آمارهایی جالب از تعاونی‌های اعتبار

با توجه به بازرسی‌های به عمل آمد‌ه توسط اد‌اره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک‌مرکزی، از 889 موسسه مورد‌ بررسی 217 موسسه غیرفعال بود‌ه‌اند‌. همچنین، اطلاعات جالب د‌یگری که د‌ر این تحقیق گرد‌آوری شد‌ه، بیانگر این است که: از 672 موسسه فعال، 110 موسسه کمتر از 50 نفر عضو و 197 موسسه کمتر از 20 میلیون تومان سرمایه د‌ارند‌ و 64 موسسه د‌ر این د‌و مشخصه مشترکند‌. به عبارت د‌یگر، 243 تعاونی یعنی نزد‌یک به 36 د‌رصد‌ تعاونی‌های فعال، حد‌اقل شرایط موجود‌ د‌ر مقررات جاری را که سرمایه 20 میلیون تومانی و تعد‌اد‌ اعضای 50 نفری را به‌عنوان کف تشکیل تعاونی اعتبار مورد‌ تاکید‌ قرار می‌د‌هد‌، ند‌ارند‌. علاوه‌بر این، از کل تعاونی‌های اعتبار فعال، 624 موسسه یعنی 92 د‌رصد‌ این تعاونی‌ها، تسهیلات غیرقرض‌الحسنه صفر د‌ارند‌؛ یعنی تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه به اعضا مباد‌رت می‌ورزند‌ و کمتر از 8 د‌رصد‌ آنها؛ یعنی تعد‌اد‌ 48 تعاونی، از عقود‌ د‌یگر برای اعطای تسهیلات استفاد‌ه می‌کنند‌. 400 موسسه جمع منابع سپرد‌ه‌ای برابر صفر د‌ارند‌.

 این به این مفهوم است که تمام منابع این موسسات از محل حق عضویت‌های ماهانه که به حساب سرمایه واریز می‌شود‌، تامین می‌شود‌ و هیچ‌گونه وجهی با عنوان حساب پس‌اند‌از یا سپرد‌ه از اعضای خود‌ د‌ریافت نمی‌کنند‌. 383موسسه د‌ر این د‌و شاخص مشترکند‌؛ بنابراین 400 تعاونی اعتبار فعال یعنی نزد‌یک به 60 د‌رصد‌ تعاونی‌های اعتبار به‌صورت یک «صند‌وق تامین مالی قرض‌الحسنه تعاون» فعالیت می‌کنند‌. به این ترتیب، 100 د‌رصد‌ منابع آنها از حساب سرمایه تامین می‌شود‌ و هیچ‌گونه حساب سپرد‌ه‌ای که تعهد‌ پرد‌اخت د‌ر سررسید‌ را د‌اشته باشند‌، د‌ر این تعاونی‌ها وجود‌ ند‌ارد‌.

به‌نظر می‌رسد‌ د‌ر این شرایط نمی‌توان آنها را «واسطه‌گر وجوه» نامید‌؛ چراکه یکی از پارامترهای مهم د‌ر تعریف واسطه‌گران وجوه، مد‌یریت سررسید‌ها و تعد‌اد‌ قابل‌توجه اعضا است که این مساله د‌ر بیشتر تعاونی‌های اعتبار صنفی مشاهد‌ه نمی‌شود‌. از سوی د‌یگر، با توجه به اینکه منابع آنها از محل سرمایه تامین می‌شود‌، به نوعی «کفایت سرمایه» 100 د‌رصد‌ی د‌ارند‌ و با وجود‌ کسر اقساط وام‌های پرد‌اختی از حقوق اعضا «ریسک اعتباری» د‌ر این تعاونی‌ها نیز تقریبا صفر است. همچنین، با گستره بسیار محد‌ود‌ فعالیت و وجود‌ نرم‌افزارهای حسابد‌اری قوی برای حقوق و مزایا د‌ر اد‌ارات مرتبط با این تعاونی‌ها، ریسک عملیاتی چند‌انی برای آنان متصور نیست. د‌رمورد‌ ریسک نقد‌ینگی نیز به‌علت نبود‌ حساب‌های سپرد‌ه‌ای وضع به همین صورت است. بر این اساس، نظارت احتیاطی برای تعد‌اد‌ زیاد‌ی از این تعاونی‌ها د‌ر شرایط فعلی مفهومی ند‌ارد‌ و عملا این تعاونی‌ها از ظرفیت‌های بسیار بالای تعاونی اعتبار استفاد‌ه نمی‌کنند‌. تنها مد‌رک تحصیلی 210 نفر از مد‌یران عامل (31 د‌رصد‌) مرتبط با فعالیت‌های مالی ارزیابی شد‌ه است. 541 موسسه د‌ر سازمان مربوطه فعالیت می‌کنند‌ و به‌جز 6 مورد‌ د‌ر جای د‌یگری شعبه ند‌ارند‌.

تعاونی‌های اعتبار و تعاونی‌های قرض‌الحسنه

برای تحلیل کلی تعاونی‌های اعتبار صنفی به‌عنوان یک پیکره، می‌توان تمام تعاونی‌های اعتبار فعال را به د‌و گروه موسساتی که صرفا تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌کنند‌ (624 موسسه) و موسساتی که از عقود‌ د‌یگر نیز استفاد‌ه می‌کنند‌ (48 موسسه)، تقسیم کرد‌. با وجود‌ تعد‌اد‌ 15/7 د‌رصد‌ی و تعد‌اد‌ شعب 92/9 د‌رصد‌ی، موسسات گروه د‌وم که سایر تسهیلات را نیز د‌ر کنار تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه می‌کنند‌، بیش از 30 د‌رصد‌ از تعد‌اد‌ اعضا و حجم کل منابع را به خود‌ اختصاص د‌اد‌ه‌اند‌.

علاوه‌بر این، د‌ر گروه اول جمع منابع حد‌ود‌ 354 میلیارد‌ تومان و جمع مصارف حد‌ود‌ 232 میلیارد‌ تومان ریال است که بیانگر نسبت مصارف به منابع 6/65 د‌رصد‌ی و عد‌م تخصیص مناسب منابع د‌ر این تعاونی‌ها است (نسبت مطلوب: 80 تا 100 د‌رصد‌، نسبت نامطلوب: 60 تا 80 د‌رصد‌ و نسبت هشد‌ار: زیر 60 د‌رصد‌.) همچنین، جمع منابع گروه د‌وم که د‌ر کنار تسهیلات قرض‌الحسنه، تسهیلات د‌یگر را نیز ارائه می‌کنند‌، حد‌ود‌ 223 میلیارد‌ تومان و جمع مصارف حد‌ود‌ 100 میلیارد‌ تومان است که بیانگر نسبت مصارف به منابع 45 د‌رصد‌ی است که نشان می‌د‌هد‌ وضعیت مصارف این تعاونی‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نبود‌ه و د‌ر حد‌ هشد‌ار و بحرانی است و این موسسات، منابع خود‌ را به موارد‌ د‌یگری غیر از اعطای تسهیلات اختصاص د‌اد‌ه‌اند‌.

رشد‌ بازار غیرمتشکل پولی د‌ر ایران

این تحقیق معتقد‌ است عد‌م‌توسعه بازار پول د‌ر کشور و ناکارآمد‌ی سیستم بانکی، باعث توسعه قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز د‌ر بازار پول د‌ر فاصله سال‌های 1358 تا 1382 شد‌ه است. د‌ر این سال‌ها، ایجاد‌ صند‌وق‌های قرض‌الحسنه جد‌ولی و تعهد‌ی د‌رمناطقی همچون اصفهان، خراسان و مازند‌ران و توسعه فعالیت موسساتی با عنوان تعاونی اعتبار آزاد‌ که به ارائه خد‌مات اعتباری به عموم مرد‌م می‌پرد‌اختند‌، بازار پول را به شد‌ت تحت‌تاثیر قرار د‌اد‌. برای مثال د‌ر بازه زمانی یاد‌شد‌ه تعد‌اد‌ صند‌وق‌های قرض‌الحسنه به ثبت رسید‌ه، 185 د‌رصد‌ رشد‌ د‌اشته و بیش از 3600 صند‌وق قرض‌الحسنه به ثبت رسید‌ه که تا سال 1382 به فعالیت‌های اعتباری بد‌ون نظارت مقام ناظر می‌پرد‌اختند‌.

 این فعالیت‌ها هرچند‌ د‌ر متغیرهای پولی نیز تاثیرگذار بود‌ه، اما به د‌لیل نبود‌ ضمانت اجرایی برای بانک‌مرکزی امکان برخورد‌ یا کنترل فعالیت این موسسات وجود‌ ند‌اشت. پژوهش صورت گرفته، د‌لیل اصلی رشد‌ این موسسات را «نبود‌ فعالیت مجاز و متنوع د‌ر عرصه پولی کشور» عنوان کرد‌ه است.
 این تحقیق با بیان این کمبود‌، بیان می‌کند‌: «توسعه بازار متشکل پولی و ایجاد‌ انواع موسسات اعتباری غیربانکی، می‌تواند‌ به ساماند‌هی بازار پول منجر شود‌» و همزمان تاکید‌ می‌کند‌: «تفاوت‌های اساسی موسسات فعالیت د‌ر بازار پول با د‌یگر بنگاه‌های موجود‌ د‌ر اقتصاد‌» مورد‌ توجه قرار گیرد‌؛ چراکه بنگاه‌های د‌یگر با ملاحظه شرایط هر صنعت، اقد‌ام به پذیرش ریسک‌های آن می‌کنند‌، اما موسساتی که به واسطه‌گری وجوه اقد‌ام می‌کنند‌، می‌توانند‌ موجبات به خطر افتاد‌ن منافع اقشار ضعیفی را که د‌ر این موسسات سپرد‌ه‌گذاری کرد‌ه‌اند‌، فراهم آورند‌.

ضرورت ساماند‌هی بازار غیرمتشکل پولی

بر اساس این تحقیق، د‌ر سال‌های اخیر، د‌رکنار تعاونی‌های اعتبار صنفی یا مجاز، گروهی از تعاونی‌های اعتبار به شکلی غیرقانونی گسترش یافته‌اند‌ که موسوم به «تعاونی‌های اعتبار آزاد‌» هستند‌. به این مفهوم که این تعاونی‌ها بد‌ون هیچ محد‌ود‌یتی و به‌صورت آزاد‌ عضوگیری می‌کنند‌. این تعاونی‌ها از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود‌ را د‌ریافت کرد‌ه‌اند‌، اما ماهیت فعالیت اعتباری این شرکت‌ها د‌ریافت مجوز و نظارت مقام ناظر پولی را می‌طلبد‌. هرچند‌ شاید‌ توسعه غیرقانونی این تعاونی‌های اعتبار به‌علت سخت‌گیری‌های فراوان موجود‌ د‌ر آیین‌نامه تعاونی‌های اعتبار باشد‌ که تنها اشتراک معین صنفی را پذیرفته‌اند‌، اما نبود‌ نظارت و آشفتگی بازار پول باعث توسعه بی‌حد‌ و حصر این تعاونی‌ها شد‌ه است که از سال 1387 آغاز شد و د‌ر سال 1389 به اوج رسید‌. تعاونی‌های اعتبار آزاد‌ د‌ر بیشتر موارد‌ د‌ر استان‌های خراسان و مازند‌ران تاسیس شد‌ه و د‌ر محد‌ود‌ه استان خود‌ به ارائه خد‌مات اعتباری به عموم مرد‌م می‌پرد‌اختند‌؛ اما به نظر می‌رسد‌ با مشاهد‌ه وضعیت کشور و نبود‌ نظارت یا نبود‌ ضمانت اجرایی و استقلال برای مقام ناظر، جرات و جسارت توسعه فرااستانی را پید‌ا کرد‌ند‌. بنابر این تحقیق، بر اساس شواهد‌ یاد‌شد‌ه، این موسسات را می‌توان «بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول» د‌ر سال‌های اخیر نامید‌.

برای مثال با وجود‌ اینکه د‌ر بسته سیاستی نظارتی بانک‌مرکزی نرخ سود‌ علی الحساب سپرد‌ه‌های سرمایه گذاری کوتاه مد‌ت 6 د‌رصد‌ اعلام شد‌ه است، این موسسات نرخ‌هایی تا حد‌ 18 د‌رصد‌ به صاحبان این حساب‌ها پرد‌اخت می‌کرد‌ند‌ که باعث شد‌ بخشی از منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت این موسسات سوق پید‌ا کند‌. به لحاظ توسعه فیزیکی نیز یکی از این تعاونی‌های اعتبار که د‌ر سال 1387 د‌ارای پنج شعبه بود‌، د‌ر سال‌های 1388 و 1389 تعد‌اد‌ شعب خود‌ را به بیش از 350 شعبه رساند‌. این نوع توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی تاثیرات فراوانی بر متغیرهای پولی مانند‌ حجم پول و نرخ تورم خواهد‌ د‌اشت و باعث اخلال د‌ر سیاست‌های پولی می‌شود‌. بر اساس متن این تحقیق، بانک‌مرکزی برای برخورد‌ با این موسسات مشکلات متعد‌د‌ی را د‌ر مقابل خود‌ می‌د‌ید‌ که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

1- شرایط سیاسی و امنیتی کشور د‌ر سال 1388 موجب شد‌ که مسوولان از هر اقد‌امی که به ایجاد‌ هرگونه حرکت اعتراضی اجتماعی منجر شود‌، پرهیز کنند‌. این فضا به نوعی از سوی این موسسات مورد‌ سوء‌استفاد‌ه قرار گرفت و سیاست توسعه جهشی را د‌ر پیش گرفتند‌.
2- نبود‌ همکاری مناسب د‌ستگاه‌های امنیتی نیز چالش مهم برخورد‌ با این موسسات است که هشد‌ارهای بانک‌مرکزی برای این موسسات بی‌اثر شد‌ه و به نوعی اقتد‌ار مقام ناظر د‌چار خد‌شه شد‌ه است.

3- نبود‌ فرهنگ عمومی شناسایی و اعتبارسنجی موسسات اعتباری د‌ر میان مرد‌م نیز یکی د‌یگر از مشکلات این حوزه بود‌ه که به عامل مهمی برای گسترش فعالیت آنها تبد‌یل شد‌ه است.
با این حال، به گفته این تحقیق، بانک‌مرکزی د‌ر سال‌های اخیر با مشاهد‌ه تمامی این چالش‌ها حسب وظیفه خود‌ د‌ر اجرای سیاست‌های پولی و نظارت بر موسسات اعتباری، تصمیم جد‌ی برای مقابله با این موسسات گرفت که توانست موفقیت‌هایی د‌ر این حوزه به د‌ست آورد‌ که نمونه آن، د‌ر د‌ستور کار گذاشتن «اد‌غام تعاونی‌های اعتبار آزاد‌ و تبد‌یل آنها به موسسات مالی و اعتباری د‌ر شرف تاسیس» د‌ر سال 1390 بود‌ که از د‌ل این سیاست، تبد‌یل این نهاد‌ها به 14 موسسه اعتباری تحت نظارت بانک‌مرکزی خارج شد‌. این تحقیق د‌ر نهایت و مجد‌د‌ا، توسعه موسسات پولی غیرمجاز و توسعه قارچ گونه آنها را عمد‌تا معلول «مقررات بسیار احتیاطی و محد‌ود‌کنند‌ه» عنوان کرد‌ه و اضافه می‌کند‌: «برخورد‌ با موسسات متخلف د‌ر شرایط کنونی نیز می‌تواند‌ گستره یک بحران عظیم اقتصاد‌ی اجتماعی را کاهش د‌هد‌. د‌ر این راستا، لازم است بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی بخش پولی اقتصاد‌ با همکاری نیروی انتظامی و د‌ستگاه قضایی کشور به طور جد‌ی با موسسات متخلف برخورد‌ کند‌.»

افزون بر این، پژوهش یاد‌شد‌ه تاکید‌ می‌کند‌: «لازم است بانک‌مرکزی هزینه‌های احتمالی اقتصاد‌ی تعطیلی برخی از این موسسات را برعهد‌ه گرفته و از طریق ایجاد‌ خط اعتباری، بد‌هی این موسسات را پرد‌اخت و د‌ارایی‌های آنها را با هماهنگی مراجع قضایی تملک کند‌.» د‌ر بُعد‌ تبلیغاتی نیز فرهنگ‌سازی عمومی د‌ر جهت نهاد‌ینه کرد‌ن این مساله مهم که مرد‌م د‌ر موسسات غیرمجاز سپرد‌ه‌گذاری نکنند‌، باید‌ د‌ر د‌ستور کار مسوولان قرار گیرد‌. به گفته این تحقیق، گام مهم بعد‌ی بانک‌مرکزی برای انتظام‌بخشی به بازار پول، باید‌ ساماند‌هی بیش از 3000 صند‌وق قرض‌الحسنه باشد‌.
بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول

دُرنیوز
تسنیم -   -  بین الملل - 
3 دقیقه و 1 ثانیه پیش
خبرگزاری تسنیم: رسانه‌های آمریکایی از اعدام زجرآور یک متهم در ایالت آریزونا خبر می‌دهند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک فرد متهم در ایالت آریزونا که به اعدام محکوم شده بود روزچهارشنبه پس از تزریق ماده‌ سمی به مدت بیش از 90 دقیقه با نفس‌های بریده تنفس کرد تا سرانجام در حالتی زجرآور جان داد.

اعدام «ژوزف رادولف وود» در ساعت 13:52 به وقت محلی آمریکا در یکی از زندانهای ایالت آریزونا آغاز شد و ساعت 15:49 فوت وی اعلام شد. روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز گزارش داده وی در دادگاه تلاشی نافرجام برای آگاه شدن از داروهای سمی‌ای کرده بود که قرار بود با آنها اعدام شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده آقای وود با تزریق دارویی مرکب از «میدوزولام» و «هیدرومورفین» اعدام شده است.  وی در سال 1991 به  اتهام قتل یک دختر و پدرش به اعدام محکوم شده بود.

در ماه اردیبهشت هم تزریق داروی اشتباه به یک سیاه‌پوست متهم به اعدام به مرگ زجرآور وی ختم شده بود.  قرار بود حکم اعدام این سیاه‌پوست با تزریق داروی «میدازولام» در مرحله اول و  تزریق داروهای «برومید وروکونیوم» و «کلرید پتاسیم» در مرحله‌های بعدی انجام شود. ترکیب این سه دارو برای اعدام پیش از این در آمریکا آزمون شده بود اما در اعدام این سیاه‌پوست آمریکایی دوز داروی «میدازولام» مورد استفاده 5 برابر بیشتر از موارد مشابه قبلی بود.

انتهای پیام/م.

دُرنیوز
فارس -   -  استان ها - 
3 دقیقه و 11 ثانیه پیش
سرپرست لیگ امدادگر مجازی مرکز تحقیقات مکاترونیک گفت: کیفیت بالای مسابقات جهانی برزیل حکایت از پیشرفت علوم رباتیک دارد.

خبرگزاری فارس: کیفیت بالای مسابقات جهانی برزیل حکایت از پیشرفت علوم رباتیک دارد محمدحسین شایسته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس قزوین مستقر در سالن اصلی مسابقات جهانی ربوکاپ برزیل به دستاوردهای حاصل از شرکت در رویدادهای بین‌المللی علمی اشاره و تصریح کرد: حضور دانشجویان، دانش آموزان و استادان در رویدادهای علمی بزرگ جهان موجب شده رشد علوم مختلف در دنیا سرعت بالایی بگیرد و این سرعت در نهایت به ارتقای خدمات به مردم دنیا می‌انجامد. وی به کیفیت این دوره از مسابقات جهانی ربوکاپ برزیل اشاره و عنوان کرد: کیفیت بالای مسابقات جهانی برزیل حکایت از پیشرفت علوم رباتیک دارد و این رشد می‌تواند در شاخه‌های صنعتی، پزشکی، آموزشی و خدماتی نقش ارزنده‌تری ایفا کند. سرپرست لیگ امدادگر مجازی مرکز تحقیقات مکاترونیک به تیم‌های شرکت کننده در لیگ امدادگر مجازی اشاره کرد و ادامه داد: امسال تیم‌هایی از کشورهای هلند، انگلیس، ترکیه، برزیل، ژاپن و ایران در مسابقات جهانی ربوکاپ برزیل 2014 حضور دارند و کسب مقام‌های مختلف جهانی توسط تیم‌های ایرانی در این لیگ در چند سال گذشته سبب شده پژوهشگران ایرانی از برترین‌های جهان در این رشته به شمار آیند. لازم به توضیح است تیم امدادگر مجازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در چند سال گذشته صاحب چند مقام جهانی و بین‌المللی در رویدادهای بزرگ علمی جهان شده است. اعضای تیم امدادگر مجازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات جهانی ربوکاپ برزیل را دانیال جعفری، مهدی سلامتی، فاطمه جعفری و ادیب دهقان به سرپرستی محمدحسین شایسته تشکیل می‌دهند. انتهای پیام/2667/گ۲۰
مسابقه بزرگ طراحی
دُرنیوز
یک استاد دانشگاه در اسراییل در اظهاراتی عجیب که حتی اعتراض برخی رسانه‌های اسراییلی را نیز در پی داشته است، گفت تنها راه مقابله با حماس تجاوز به ...

یک استاد دانشگاه در اسراییل در اظهاراتی عجیب که حتی اعتراض برخی رسانه‌های اسراییلی را نیز در پی داشته است، گفت تنها راه مقابله با حماس تجاوز به مادران و خواهران آنهاست.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه هاآرتص «مردخای کدار» استاد دانشگاه «کارایلان» در اسراییل در یک برنامه رادیویی گفت: تنها راه متوقف کردن تروریست‌ها مثلاً گروه‌هایی که اخیراً سه نوجوان شهرک نشین را ربوده و کشته‌اند، تجاوز به مادران و خواهران آنها است. در این هنگام مجری برنامه که از این سخنان شوکه شده بود، گفت: البته که ما چنین کارهایی نخواهیم کرد؛ اما استاد دانشگاه کارایلان اسراییل در پاسخ به مجری گفت: من درباره اینکه چه می‌توانیم بکنیم یا نه سخن نمی‌گویم من درباره واقعیات سخن می‌گویم.

این اظهارات «مردخای کدار» با واکنش شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها در اسراییل مواجه شده است اما این استاد دانشگاه در اسراییل تاکنون و پس از این اظهارات، در مقام پاسخ‌دهی به انتقادات رسانه‌ها برنیامده است.
دُرنیوز
تهران- ایرنا- در حملات بامداد پنجشنبه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، 18 فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «اشرف القدره» سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت: در این حملات 6 تن از اعضای یک خانواده از جمله دو کودک سه ساله و پنج ساله در غرب خان یونس واقع در جنوب غزه به شهادت رسیدند.

حملات رژیم صهیونیستی به شهر غزه و بخش شمالی نوار غزه در ساعات اولیه روز پنجشنبه تشدید شد.

تعداد شهدای فلسطینی از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه در هشتم جولای (17 تیر) تاکنون به 714 تن رسیده است که بیشتر آنها غیرنظامی هستند.

از سوی دیگر شمار تلفات رژیم صهیونیستی نیز در این مدت 34 تن از جمله 32 سرباز و دو غیرنظامی اعلام شده است.

بیش از دو هفته از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه می گذرد و نظامیان صهیونیست از طریق هوا، زمین و دریا ساکنان غزه را آماج حملات خود قرار می دهند.

**مترجمام**1480** 2023

انتهای پیام /*
دُرنیوز
  کودکان کار و خیابان همواره واقعیتی است که در جامعه ما وجود داشته است و نمی‌توان با سرپوش گذاشتن، واقعیت وجودی آنان را کتمان کرد. زیرا که ...

 

کودکان کار و خیابان همواره واقعیتی است که در جامعه ما وجود داشته است و نمی‌توان با سرپوش گذاشتن، واقعیت وجودی آنان را کتمان کرد. زیرا که نادیده گرفتن کودکان یاد شده جامعه را با آسیب‌های اجتماعی فراوانی روبرو می‌کند.براساس قانون، وظیفه حمایت از کودکان کار و خیابان برعهده چند سازمان و نهاد قرار داده شده است، که از جمله به سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی و قوه‌قضائیه می‌توان اشاره کرد، که البته هیچ یک از آنها نمی‌توانند به تنهایی مسئولیتی در این باره بپذیرند.

ساماندهی کودکان کار و خیابانی

ولی الله نصر ـ مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در مصاحبه با خبر گزاری مهر از ساماندهی ۵ هزار کودک خیابانی و کار در سال گذشته خبر داده وافزوده است: ۶۵ درصد کودکان خیابانی اتباع بیگانه هستند وبراساس بررسی‌های انجام شده ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان خیابانی به‌وسیله باندها و گروه‌های سازمان دهی شده کار می‌کنند‎.

‎نصر با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کودکان کار و خیابان در خانواده با جمعیت ۵ نفر به بالا زندگی می‌کنند، می‌گوید: ۶۰ درصد کودکان با خانواده و اقوام خود و ۹ درصد نیز با دوستان‌شان زندگی می‌کنند و ۱۲ درصد کودکان نیز بی‌خانمان محسوب می‌شوند و خانه برای آنان مفهومی نداشته است‎.

‎وی در مورد کودکان خیابانی معتاد می‌افزاید: چنانچه موردی در میان کودکان خیابانی از اعتیاد مشاهده شود، به مراکز ترک اعتیاد سازمان و یا وزارت بهداشت و درمان فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه وزارتخانه مزبور یک عضو از ستاد ساماندهی کودکان خیابانی است، انتظار ما این است که کمی بیشتر در رابطه با درمان اعتیاد کودکان به سازمان بهزیستی کمک کند‏.

کودکان خیابانی و ناهنجاری اجتماعی

دکترمجید ابهری ـ رفتار شناس اجتماعی با اشاره به اینکه در تمامی جوامع دنیا کودکان خیابانی به عنوان یک ناهنجاری اجتماعی واقعیتی انکارناپذیرند می‌گوید: کودکان خیابانی در سراسر دنیا وجود دارند و برای نامیدن آنان متاسفانه از الفاظی مانند موش‌های فاضلاب و حیوانات ولگرد استفاده می‌شود.

وی با بیان این مطلب که کودکان کار از جنبه والدین آنان به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند، می‌افزاید: کودکان بدون والدین، کودکان دارای والدین معتاد یا زندانی و کودکان تک والد، که از نظر حضور در خیابان و کار نیز این کودکان به ۲ گروه تقسیم می‌شوند. کودکان خیابان که ارتباط خود را با خانواده‌‌هایشان قطع کرده‌اند و در خیابان کار و زندگی می‌کنند و کودکانی که صبح تا شب در خیابان‌ها هستند و شب‌ها به خانه برمی‌گردند.‏

از نظر کار نیز این کودکان به ۳ گروه تقسیم می‌شوند؛ کودکان دارای مشاغل واقعی که در کارگاه‌های زیرزمینی و غیربهداشتی بدون هیچ‌گونه پوشش بیمه به جان‌کندن مشغول هستند، دستمزد آنها نصف کارگران بزرگسال است و به محض کوچکترین اعتراض، از کار اخراج می‌شوند. این کودکان اغلب مورد آزار کارگران بزرگ‌‌تر هم قرار می‌گیرند و می‌توان نمونه‌های آنان را در برخی از کارگاه‌های ریخته‌گری، صابون‌پزی، شیشه‌سازی و قالی‌بافی مشاهده کرد. ‏

گروه دوم کودکان دارای مشاغل کاذب که گاهی برای پوشش تکدی‌گری اقدام به دستفروشی می‌کنند، مثل گلفروشی و فال و چسب فروشی. البته در میان این کودکان دست‌فروشان واقعی وجود دارند که مردان کوچک هستند و نان‌آوری خانه‌های خود را به عهده دارند.‏به گفته این رفتار شناس اجتماعی کودکان کار نوجوانی و جوانی را پشت سر نمی‌گذارند، از کودکی به پیری می‌رسند و اغلب به بیماری‌های مختلف پوستی، گوارشی واستخوانی مبتلا می‌شوند و از این رو عمر طبیعی شان یک‌سوم کودکان هم‌سن خود است. ‏

گروه سوم هم کودکان بزهکار هستند که به دله دزدی، جیب‌بری، خرده فروشی مواد مخدر و دزدی لوازم اتومبیل مشغول هستند.‏

وی با اشاره به اینکه متولی اصلی نگهداری از این کودکان سازمان بهزیستی است و باید به آنان توجه شود، یاد آوری می‌کند: وظیفه جمع‌آوری، ساماندهی و آموزش این کودکان برعهده سازمان بهزیستی است و در این میان شهرداری تهران هم وظایف برزمین مانده این سازمان را در جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها انجام می‌دهد. ‏

دکتر ابهری همچنین می‌گوید: پس از ۳۰ سال پژوهش و ایجاد اولین خانه نگهداری کودکان خیابانی (خانه سبز)، این نتیجه به دست آمده است که بعضی از کودکان کار و خیابانی توسط والدین خود به گدایی و کار اعزام می‌شوند، اما درصد قابل‌توجهی از آنها نیازمند و نان‌آور خانواده‌های خود هستند. اگر مسئولان بهزیستی خانواده‌های این کودکان را می‌شناسند و مطمئن است که آنان توان مالی دارند، از طریق قوه‌قضائیه باید از آنها سلب صلاحیت کند و ضمن نگهداری این کودکان در مراکز شبانه‌روزی یا سپردن آنها به خانواده‌های داوطلب از پرورش بزهکاران آینده پیشگیری به‌عمل آورد.

اعتیاد کودکان کار و خیابان

دکتر میترا حکیم شوشتری ـ روان‌شناس کودک و نوجوان هم در مورد اعتیاد کودکان کار و خیابان به گزارشگر روزنامه اطلاعات می‌گوید: کودکان کار و خیابان واقعیت‌های جامعه ما هستند که متاسفانه با مشکلات زیادی از جمله اعتیاد روبرویند. بسیاری از این کودکان از مادران معتاد متولد می‌شوند که برای آرام کردنشان مواد را به همراه آب یا شیر به آنان می‌خورانند و این در حالی است نوزادانی که از شیر مادران معتاد تغذیه می‌کنند معتاد و دچار تشنج می‌شوند و حتی بعضی از این کودکان بر اثر سوء مصرف مواد، جانشان را از دست می‌دهند.

وی با بیان این مطلب که چندی قبل شاهد اعتیاد دختر بچه‌ای ۲ ساله بودیم که بعد از تولد معتاد شده بود، می‌افزاید: متاسفانه این کودکان از سنین کودکی در معرض انواع کودک آزاری‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرندو قاچاقچیان برای جابجا کردن مواد از این کودکان سوء استفاده می‌کنند و درنهایت خیلی زود معتاد می‌شوند.

این کودکان خیلی زود به بلوغ اجتماعی می‌رسند و در جریان مسائلی قرار می‌گیرند که نمی‌بایست در آن سن و سال بدانند و از این رو مشکلات روحی و روانی زیادی دارند. ‏

این روان‌شناس در پاسخ به این پرسش که متولی کودکان کار و خیابان چه سازمانی باید باشد یاد آوری می‌کند: باید سازمان‌های رفاهی و بنیاد‌هایی متولی سر پرستی این کودکان باشند و باید حتما یک ارگان مختص به این کودکان تأسیس شود.

زیرا این کودکان شرایط بسیار بدی را پشت سر می‌گذارند و تجارب دردناکی از کوچه و خیابان دارند و چون از کودکی یاد می‌گیرند تکدی‌گری کنند، زمانی که بزرگ می‌شوند به انواع خشونت‌های اجتماعی روی می‌آورند تا زندگی کنند.

زندگی‌هایی که تباه می‌شود ‏

حکیم شوشتری همچنین می‌گوید: مسلما در مورد شرایط کودکان کار و خیابان مقصر پیدا کردن و گناه را به گردن این و آن انداختن، کمکی به این کودکان نمی‌کند. بلکه باید نهاد جداگانه‌ای متولی کمک به این کودکان شود، چون این کودکان تنها به خودشان صدمه نمی‌زنند، بلکه به کل جامعه هم صدمه می‌زنند و بار منفی که مشکلات آنان به‌وجود می‌آورد، به بقیه کودکان هم سرایت می‌کند و در نهایت زندگی‌شان هم تباه می‌شود. ‏

وی با اشاره به این مطلب که داشتن بدترین پدران و مادران از نداشتن پدر و مادر بهتر است، می‌افزاید: غالباً بچه‌ها ترجیح می‌دهند که پدر و مادر بالای سرشان باشد، اگر چه ممکن است عاطفه لازم را کسب نکنند، ولی بهتر از این است که هر روز یکی بالای سرشان باشد. از این رو داشتن متولی برای کودکان کار و خیابانی ضروری است. ‏

این روانشناس کودک و نوجوان در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، آیا تعداد کودکان کار و خیابانی در حال افزایش است یا نه، تاکید می‌کند: این موضوع را باید آمار و ارقام نشان دهد، ولی واقعیت این است که در حال حاضر خانواده‌های فقیر، متاسفانه فقیر‌تر می‌شوند و جامعه به آن سمت پیش می‌رود که خیلی ازاین بچه‌ها احساس می‌کنند امنیت اقتصادی برایشان وجود ندارد و هرروز امکانات بیشتری را از دست می‌ دهند و فقیر‌تر می‌شوند. ‏

کودکان خیابان، محصول فقر و نداری

دکتر امان قرایی مقدم ـ جامعه شناس هم می‌گوید: کودکان کار و خیابانی را باید به ۲دسته تقسیم کرد؛ کودکان خیابانی که در خیابان می‌خوابند و کار هم می‌کنند و چون سرپرستی ندارند، در پارک‌ها می‌خوابند که تعدادی از آنان تحت سرپرست شهرداری‌ها و بهزیستی قرار دارند و کودکان کار که پدر و مادر دارند، ولی به‌دلیل فقر تن به کار می‌دهند و این در حالی است که این کودکان متولی خاصی ندارند. البته شهرداری با احداث خانه‌های سبز تا حدی به سامان دادن این کودکان کمک کرده، ولی واقعیت این است که اکثر این کودکان جایی برای زندگی ندارند و به همین دلیل خیابانگرد هستند.

عده دیگری از کودکان کار برای امرار معاش در کارگاه‌های مناطقی مانند رباط کریم، اسلامشهر و کوره پز خانه‌های خاتون آباد به کار‌های سخت مشغول هستند و از اینرو بسیار آسیب پذیر‌اند.

وی با بیان این مطلب که نمی‌توان گفت که این کودکان از ابتدا معتاد بدنیا می‌آیند، می‌افزاید: این کودکان محصول فقر و نداری اقشاری از جامعه هستند واز نظر جامعه شناختی می‌توان گفت این جامعه است که آنان را به‌سمت اعتیاد سوق می‌دهد.

این جامعه شناس در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان مسئولان قبلی را در مورد رسیدگی به کودکان کار و خیابان مقصر دانست، می‌افزاید: معمولا با جابه‌جا شدن مسئولان، همیشه فرد بر کنار شده عامل تمامی ناهنجاری‌های بوجود آمده معرفی می‌شود و این در حالی است که این کار مکانیسم فرافکنی است، یعنی تقصیرات خودمان را به گردن دیگران بیندازیم.

واقعیت این است که دولت قبل اشکالاتی داشته است، امانمی توانیم همه مشکلات و کاستی‌ها را به گردن آن بیندازیم. این کاستی‌ها ریشه در سیستم معیوب رفاه جامعه دارد که مسایلی مانند فقر،گرانی و مهاجرت را بوجود می‌آورد تا در نهایت خانواده‌ها نتوانند از پس مخارجشان بربیایند و کودکانشان مجبور شوند در خیابان‌ها دستفروشی کنند.

حتی بسیاری از شاگردان مدارس برای تامین هزینه‌های زندگی کنار خیابان تکالیفشان را انجام می‌دهند. ما باید از غفلت‌ها و کم کاری‌هایی که در دوران گذشته بوده است، درس بگیریم و نواقص را برطرف کنیم، نه اینکه خودمان هیج کاری نکنیم و تقصیر‌ها را به گردن دیگران بیندازیم. ‏

همه نهادها اقدام کنند

دکتر قرایی مقدم با بیان این مطلب که اصولاً وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی متولیان اصلی رسیدگی به امور کودکان کار و خیابان هستند و باید حداقل‌های زندگی این کودکان را تامین کنند، می‌گوید: باید تمامی نهادها و سازمان‌های دیگر هم برای تامین و ارتقای رفاه اجتماعی این کودکان اقدام کنند. ‏

وی می‌افزاید: امروزه افتخار همه دولت‌ها در دنیا این است که خود را دولت‌های تامین و رفاه می‌نامند و این در حالی است وقتی همه سازمانها و نهادها با هم همخوانی داشته باشند، رفاه به‌وجود می‌آید. براساس دسترسی انسان‌ها به این تامین و رفاه است که جوامع جهانی به ۲ گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم می‌شوند.‏

وی یادآوری می‌کند: سال‌ها قبل در بسیاری از شهرها محل‌هایی برای اسکان افراد تهیدست و فقیر تحت عنوان نوانخانه به‌وجود آمده بود که افراد یاد شده از سطح خیابان‌ها را جمع‌آوری می‌کردند و در این مکان‌ها اسکان می‌دادند و حداقل شرایط زندگی را برایشان فراهم می‌ساختند. به‌طوری که حتی فرزندانشان تحصیل می‌کردند و توسط پزشک معاینه می‌شدند. به نظر من بهتر است ما این کار را دوباره از سر بگیریم، این افراد را شناسایی و جمع کنیم و به یاری آنان بشتابیم . ‏

قرایی مقدم با اشاره به این مطلب که سازمان بهزیستی باید برای کودکان کار و خیابان مکان‌هایی را ایجاد کند که تامین کننده حداقل‌های زندگی برای این کودکان باشد می‌گوید: این کودکان نیازمند خدمات مورد نیازشان هستند، زیرا در صورت عدم رسیدگی نمی‌توان جلوی آسیب‌های اجتماعی را گرفت.

پیشگیری از افزایش تعداد کودکان کار

منیر همایونی ـ مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان با بیان این مطلب که در تقسیم‌بندی‌هایمان کودکان کار را از کودکان خیابان جدا می‌کنیم، می‌گوید: امروزه سازمان‌های مردم نهاد با حداکثر توانشان به وضعیت کودکان کار و خیابان رسیدگی می‌کنند و تا حد ممکن وسایل درمانشان را مهیا می‌سازند. اما واقعیت این است که دولت وظیفه مهم و اصلی را در قبال این کودکان بر عهده دارد و باید برای حل این معضل اجتماعی چاره‌اندیشی کند و در برنامه‌های تربیتی و آموزشی، اولویت و فوریت را برای آنان قایل شود، زیرا که این کودکان نیازمند آموزش مسایل یاد شده هستند. ‏

وی می‌افزاید: دولت برای پیشگیری از افزایش کودکان کار و خیابان باید برنامه‌ریزی‌های خاصی را با کمک سازمان‌های غیر دولتی انجام دهد، تا بتواند این معضل را برطرف کند. زیرا خدمات مقطعی دردی از مشکلات این کودکان را حل نمی‌کند از این‌رو کمک به کودکان کار و خیابان باید دایمی و کارشناسی شده باشد.

خانم همایونی در مورد اعتیاد کودکان هم تاکید می‌کند: اعتیاد کودکان ریشه در فقر مادی و فرهنگی دارد که معمولاً از خانواده‌ها شروع می‌شود.

بسیاری از کودکان خیابانی در محیط‌های خانه معتاد و برای تامین هزینه ‌های مواد، جذب باند‌های خلاف می‌شوند و متاسفانه به‌تدریج دوستان‌شان را نیز معتاد می‌کنند.

مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکان با اشاره به این مطلب که دو عامل فقر مادی و فقر فرهنگی را نمی‌توان یک شبه برطرف کرد، می‌گوید: قبل از از هر کاری باید فقر و بیکاری والدین این کودکان برطرف شود و کمک‌های معیشتی در اختیارشان قرار گیرد این در حالی است که دادن آموزش و آگاهی‌های لازم به این خانواده‌ها بسیار اهمیت دارد. اگر به این کودکان آموزش دهیم در صورت ادامه روند فعلی چه آینده تاریکی در انتظارشان است، واقعیت‌ها را بهتر می‌فهمند و بهتر می‌توانند برای حضور در کلاس‌های آموزشی، فعال شوند.

بیتا مهدوی

Email this page

نسخه مناسب چاپ

کاربر گرامی
برای دسترسی به این قسمت شما باید عضو سایت باشید.
این بخش مربوط به نمایش اخبار بر اساس کلمه های کلیدی دلخواه کاربر می باشد.
خبرهایی که عین عبارت مورد نظر شما در آنها نوشته شده ا ست، به صورت خودکار مشاهده خواهید کرد.

تهران / واحد مرکزی خبر / سیاسی 1393/05/02
رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان روز چهارشنبه برای گفتگو در خصوص رویدادهای اخیر در اوکراین با فرانک والتر اشتاینمایر همتای آلمانی خود دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از ورشو، سیکورسکی تاکید کرد این نشست در حالی برگزار شد که بحران جدی فزاینده در اوکراین همچنان ادامه دارد.
وزیر امور خارجه لهستان در کنفرانسی مطبوعاتی گفت هدف از اعمال تحریم ها علیه روسیه برای نشان دادن آن نیست که « ما تا چه اندازه سختگیر هستیم »، بلکه برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار طرف دیگر است.
سیکورسکی تاکید کرد لهستان و آلمان با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا این که « اروپا تصمیات خوبی اتخاذ کند که روند رویدادها در اوکراین تغییر یابد ».
آلمان و لهستان همچنین خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا در گفتگوی خود با روسیه موثر عمل کند.
136/104
دُرنیوز
فرارو -   -  سیاسی - 
9 دقیقه و 55 ثانیه پیش
«جنایت» در غزه، «اعتراض» در تهران. با شروع جنگ نابرابر در غزه، حاشیه رودخانه «بلوار شهرزاد» در محله «دروس» تهران، مقابل دفتر سازمان‌ملل، روزهای شلوغی ...

«جنایت» در غزه، «اعتراض» در تهران. با شروع جنگ نابرابر در غزه، حاشیه رودخانه «بلوار شهرزاد» در محله «دروس» تهران، مقابل دفتر سازمان‌ملل، روزهای شلوغی را به خود می‌بیند.

عصر دیروز جمعی از «فعالان صلح»، «فعالان مدنی» و «مادران صلح ایران» روبه‌روی دفتر نمایندگی سازمان‌ملل در تهران در اعتراض به جنایات رژیم اسراییل در غزه، دست به تجمع زدند. «جامعه بانوان دعوت و اصلاح ایران»، «مجمع بانوان اصلاح‌طلب»، «جامعه مامایی ایران» و «انجمن بین‌المللی بانوان شعر صلح» از تشکل‌های غیردولتی زنان بود که در تجمع مقابل دفتر سازمان‌ملل حضور داشتند. در این تجمع افراد شناخته‌شده‌تری چون «جعفر پناهی» کارگردان، «محمد رحمانیان» کارگردان تئاتر و همچنین «پروین فهیمی» (مادر سهراب اعرابی) نیز حاضر بودند.

 «جعفر پناهی» علت حضورش در این جمع را اعلام انزجار از هر نوع جنگ بیان کرد و به «شرق» گفت:«حضور فعالان مدنی در این تجمع نشان‌دهنده اعلام همبستگی تمام گروه‌ها علیه جنگ و خونریزی و کشتار است.» در این تجمع هم مانند گردهمایی روز پنجشنبه فعالان مدنی، خبرنگاران و عکاسان کمی برای پوشش خبری آن حضور داشتند. گفته می‌شد مجوز این تجمع توسط «شهیندخت مولاوردی» معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری اخذ شد و قرار بود در این تجمع حضور پیدا کند که به علت مشغله کاری نتوانست حضور پیدا کند.

نکته‌ای که این تجمع را از سایر تجمعات چند روز اخیر متمایز می‌کرد، حضور «گری لوییس» هماهنگ‌کننده مقیم سازمان‌ملل متحد در میان تجمع‌کنندگان بود. در دقایق پایانی تجمع، به میان حضار آمد و به صورت چهره‌به‌چهره با معترضان در مورد جنایات اسراییل گفت‌وگو کرد. او در جریان این صحبت‌ها مانند حاضران از آرزوی خاورمیانه‌ای همراه با صلح سخن گفت.با وجود اینکه به نظر نمی‌آمد تجمع‌کنندگان اهل حمله و بالا‌رفتن از دیوار باشند، با فاصله کمی از در ورودی ساختمان سازمان‌ملل، تعدادی از نیروهای انتظامی مستقر بودند. حاضران که پشت فضای سبز و رودخانه مقابل دفتر ملل متحد ایستاده بودند، با سردادن شعارها و در دست‌داشتن پلاکاردها و عکس‌های کودکان کشته‌شده در جنگ، جنایات اسراییل در غزه را محکوم کردند. در پایان این تجمع، پس از سخنرانی تعدادی از فعالان مدنی بیانیه‌ای توسط نماینده «ان‌جی‌او»ها و فعالان حقوق زن قرائت شد. همچنین «مادران صلح ایران» نیز در بیانیه‌ای که قرائت کردند، جنایات رژیم اسراییل در غزه را محکوم کردند.

تهران/ واحد مرکزی خبر/ سیاسی 02/ 05/ 1393
شبکه تلویزیونی الاقصی لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار قربانیان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه از آغاز تاکنون به 718 شهید و 4563 زخمی افزایش یافت.
دُرنیوز
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کاهش تعرفه‌‌های خودرو سبب کاهش قیمت خودرو خواهد شد.

مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: تعرفه واردات خودرو ابزاری برای حمایت از خودرو سازی داخلی است. در حال حاضر قیمت بالای ارز سبب افزایش قیمت  خودرو شده است.

وی افزود: کاهش تعرفه واردات سبب می شود تا قیمت‌ها کنترل شده و مردم از خودروهای با کیفیت بالا، مصرف کمتر و البته قیمت پایین‌تر استفاده کنند، این حق مردم است و هیچ دلیلی برای افزایش تعرفه وجود ندارد.

عضو گروه تحقیق وتفحص از خودروسازان ادامه داد: دربررسی‌های انجام شده از خودروسازها، تخلفاتی از قبیل قراردادهای سوری، وجود شرکتهای سوری و انتخابات غیر کارشناسی وجود داشته است.

وی افزود: ما نباید هزینه‌های سوء مدیریتی و مشکلات اقتصادی را به مردم تحمیل کنیم.
حسینی صدر درخصوص میزان تعرفه واردات خودرو گفت: تعرفه واردات خودرو باید حتی در حد صفر کاهش پیدا کند تا به خودروسازان اجازه تولید خودروهایی با کیفیت تولید و عرضه کنند.

وی ادامه داد: با کاهش تعرفه واردات، صنعت خودروسازی تقویت شده و خودروسازها مجبور به کاهش قیمت خودروها و منطبق کردن خود با بازارهای جهانی می شوند.

انتهای پیام/
دُرنیوز
جام نیوز -   -  اقتصادی - 
18 دقیقه و 21 ثانیه پیش
بی بی سی نوشت: استانهای لرستان با ۲۰.۳ درصد، سمنان با ۱۷.۴ درصد و چهار محال و بختیاری با ۱۶.۹ درصد دارای بیشترین تعداد بیکاران ...

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، سایت بی بی سی نوشت: مرکز آمار ایران ایران گزارش داده که نرخ بیکاری در بهار امسال در ایران ۱۰.۷ درصد بوده است و دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر بیکار بوده اند.

بنابر این گزارش، نرخ بیکاری جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۴ سال نزدیک به ۲۵ درصد بوده است و بیشتر از ۵۶۵ هزار نفر مجموع دو میلیون و ٥٣٠ هزار بیکار، جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده‌اند.
 

از میان بیکاران، یک میلیون و ۷۷۲ هزار نفر مرد و ۷۵۷ هزار نفر زن بوده اند و نرخ بیکاری در مردان ۹ درصد و نرخ بیکاری در میان زنان ۱۹.۴ درصد است. نکته جالب توجه این است که از مجموع ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار نفر از جمعیت فعال ایران کمتر از چهار میلیون زن هستند و بقیه مرد.

استانهای لرستان با ۲۰.۳ درصد، سمنان با ۱۷.۴ درصد و چهار محال و بختیاری با ۱۶.۹ درصد دارای بیشترین تعداد بیکاران و استانهای مرکزی با ۷.۲ درصد، یزد با ۷.۳ درصد و کرمان با ۷.۴ درصد دارای کمترین تعداد بیکاران بوده اند.

گزارش تازه نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر از ۳۷ درصد بوده است یعنی از مجموع جمعیت کشور که بیش از ۷۷ میلیون نفر بوده اند، کمی بیشتر از ۳۷ درصد یعنی ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار نفر از جمعیت در سن کار، از نظر اقتصادی فعال محسوب می شده اند./110
 

دُرنیوز
افکارنبوز -   -  ورزشی - 
11 دقیقه و 14 ثانیه پیش
آندو تیموریان با اصلاح موهای سرش فصلی جدید را در استقلال شروع کرده است.

همه تفاوت های آندو در سال ۹۳ با ۹۲
به گزارش افکارنیوز، آندو تیموریان بدون شک گرانترین بازیکن این فصل لیگ ایران است. گرانتر از محمدرضا خلعتبری و مهدی رحمتی اما آنچه الان در قراردادش عنوان شده ، این حس را القاء می کند که او فقط یک میلیارد تومان از آبی ها گرفته است.

آندو که یکی از بهترین های تیم ملی در جام جهانی فوتبال بود ، برای تمدید قرارداد با ابی ها مبلغ ۳ میلیارد تومان از این تیم می خواست. این حرفی بود که اولین بار کامران صاحب پناه رئیس هیات مدیره آبی ها اعلامش کرد. او که خودش بانی تمدید قرارداد با آندو شد. این بازیکن ۳ میلیارد تومانی اما الان بر اساس آمار اعلامی از سوی مهدی تاج ، رئیس سازمان لیگ برتر فقط یک میلیارد از سوی استقلال به او پرداخت می شود. این یعنی آندو برای ماندن در استقلال یکباره ۲ میلیارد تومان به این تیم تخفیف داده و قراردادی امضا کرده است که ۱.۴ میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن پول مالیاتش از قرارداد سال قبلش کمتر است!

این اما تنها تفاوت آندوی امسال نیست. او که سال قبل هر لحظه که می خواست ، می توانست از استقلال جدا شود یکباره قراردادی دو ساله با این تیم امضاء کرده است و قرار شده تا پایان این قرارداد هم بدون آپشن جدایی برای تیم امیر قلعه نویی بماند و بازی کند. شکلی از قرارداد که او حتی اولین بار وقتی از ابومسلم راهی اروپا می شد هم امضا نکرده بود. آندویی که همیشه اعتقادش این بود:« من دوست دارم برای استقلال بازی کنم اما برای چه نباید پولم را بگیرم؟ فکر کردی اگر مصدوم بشوم کسی یادم می افتد؟ برای سرژیک که خیلی بهتر از من بود یا برای بازیکنی مثل کورش تشت زر که در دهه ۷۰ از خوب های استقلال بودند بعد از مصدومیت های شان چه کار کردند که فکر کنیم الان برای من می کنند؟»

یکباره انگار شرایط عوض شده. اگرچه همین حالا بسیاری می گویند او رقم قرارداد سال قبلش را از آبی ها گرفته اما بر اساس آنچه استقلالی ها ادعا می کنند ، او این همه تغییر ناگهانی داشته و حاصلش توفانی است که موهای سرش را به شکل سال ۸۳ و دوران بازی اش در ابومسلم در آورده است! آندو احتمالا این فصل می خواهد طوری باشد که در پایان لیگ قلعه نویی دیگر منتقدش نباشد و در رختکن ادعا نکند او آبروی ۲۰ ساله اش را به باد داده است.
دُرنیوز
در حالیکه با حضور صادقی در استقلال کاپیتانی وی قطعی بنظر می رسید اما شنیده می شود قول بازوبند را به تیموریان دادند.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، تیموریان در حالی در استقلال ماند که پیش از این عنوان شده بود که صادقی کاپیتان اول آبی ها در فصل جدید است اما شرایط برای کاپیتانی در تیم سخت شده است.

گفتنی است امیرحسین صادقی از تمامی بازیکنان تیم قدیمیتر است و وی کاپیتان اول تیم است اما شرایط آندو متفاوت است و پس از تمدید قرارداد وی با آبی ها اعلام شده است که به تیموریان قول کاپیتانی در استقلال را دادند.

شایان ذکر است این موضوع برای بازیکنان تیم مشکل ساز شده است زیرا چند بازیکن کاندیدای دریافت بازوبند هستند.

انتهای پیام/
دُرنیوز
در حالیکه استقلال در فصل قبل با مشکل مهاجم روبرو بود اما قلعه نویی برای فصل جدید هشت هافبک جذب کرده است که قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، استقلال در فصل جدید هشت هافبک جذب کرده است و این موضوع به عقیده فوتبالی ها برای این تیم و سرمربی اش در طول فصل مشکلاتی را به همراه دارد.

گفتنی است سرمربی آبی ها در جذب بازیکنان میانی موفق ظاهر شده است اما نحوه استفاده و حضور آنها در ترکیب تیم برای وی مشکل ساز شده است.

شایان ذکر است عنوان شده آبی ها قصد دارند از هافبکهای جذب شده در پستهایی که به آنها نیاز دارند استفاده کنند و این موضوع برای بازیکنان شرایط خاصی ایجاد می کند زیرا قرار است در پستهای غیر تخصصی خود به میدان بروند.

مشخص نیست که جذب این همه هافبک به نفع استقلال تمام می شود یا سرمربی تیم را با مشکلات بیشتری مواجه می سازد؟

انتهای پیام/
دُرنیوز
جنبش زیست محیطی خودجوش استان کردستان در خصوص کنار گذاشتن ادوات شکار و تغییر نگاه به شکار و صید ، رها سازی وحوش در اسارات و به طور همراهی با محیط زیست ...

 به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،از روابط عمومی محیط زیست کردستان،حیدر ویسی رییس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست کردستان گفت: در سه ماه اول امسال قشرهای مختلف مردم از معلم و دانش آموز، بازاری، خبرنگار، کوهنورد و حتی زنان خانه دار به هر دلیلی پرنده ای یا وحوشی را یافته یا از دست شکارچیان با هزینه شخصی خریداری کرده یا زخمی بودن حیوان از آن نگهداری کرده و سپس برای رها سازی به اداره کل محیط زیست مراجعه کرده اند.

حیدر ویسی ادامه داد: در این مدت حدود 750 نوع پرنده شامل انواع کبک،عقاب طلایی، عقاب مارخور، انواع سار گپه، انواع جغد، کور کور سیاه، دلیجه، حواصیل ، چنگر، خوتکا، بوتیمار، سبز قبا، لک لک، چکاوک و سنجاب توسط این اداره کل در زیستگاهها و مناطق تحت مدیریت به دامان طبیعت بازگردانده شدند. 

گفتنی است: بحرانی شدن مسایل و مشکلات زیست محیطی و آگاهی یافتن به آن و رسانه ای شدن آن باعث شده است حجم گسترده ای از مطالبات جهت جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و همچنین همکاری و همراهی با محیط زیست در استان شکل بگیرد.که این ثمره اقدامات محیط زیست کردستان، سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی، رسانه ها و عموم مردم علاقمند به محیط زیست استان است.

انتهای پیام/
دُرنیوز
رسا -   -  اجتماعی - 
32 دقیقه و 57 ثانیه پیش
خبرگزاری رسا ـ آیت الله مصباح یزدی با بیان این که بر انسان تکلیف شده است که در تمام حالات زندگی یاد خدا را در دل داشته باشد و گفت: با تمرین ...

آیت الله مصباح یزدی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، شب گذشته در حسینیه امام خمینی(ره)قم با اشاره به تفاوت صفات و حالات خداوند با تصوری که ما نسبت به آنها داریم، اظهار داشت: وقتی می گویند خدا غضب می کند مانند غضب ما انسان ها نیست که اختیار خود را از دست می دهیم.


وی افزود: برای ما درک صحیحی از این صفات و حالات مشکل است بنابراین برای این که بگویند خداوند نسبت به رفتار ما چگونه برخورد می فرماید، می گویند که مثل کسی که غضب دارد برخورد می کند، اما در اصل هیچ کدام از این صفات به آن معنا و مصداق هایی که ما می فهمیم و سراغ داریم نیست.


رییس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در توضیح آیه«فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِینَ»گفت: می فرماید وقتی بندگان ناسپاس ما را متاسف و بسیار ناراحت کردند از آنها انتقام گرفتیم؛ برخی از آنها را در دریا غرق کردیم و برخی دیگر در دل زمین فرو بردیم؛ انتقام و غضب خدا مانند انتقام و غضب بشر نیست.


نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در بیان زیباترین عبارت که خداوند را این حالات شبیه به انسان منزه می دارد به فرازی از دعای عرفه اشاره کرد و ابراز داشت: سیدالشهدا(ع) خطاب به خداوند می گوید«الهی تقدّست رضاک ان تکون له علة منک فکیف یکون له علة منی»رضای تو بالاتر از آن است که خودت علتی برای آن ایجاد کنی، من چگونه می توانم برای رضایت تو علتی ایجاد کنم؟!


استاد اخلاق حوزه علمیه قم گفت: وقتی ما می گوییم خدا را راضی کردیم یعنی کاری انجام دادیم که خدا از ما راضی شد به عبارت دیگر یعنی خداوند منفعل از کار ما است و زمانی که ما کاری انجام می دهیم در او اثر می گذارد؛ سیدالشهدا(ع) با این عبارت خط بطلانی به این تصورات می کشد.


محبت خدا به بندگان بسیار شدیدتر از محبت مادر به فرزند است
آیت الله مصباح یزدی در توضیح این مطلب بیان داشت: اینها یک سری معانی اضافی است که در بین طرفین مخلوق ممکن است اما زمانی که به خدا نسبت داده می شود، یک طرف خالق واجب الوجود و غیر قابل تغییر است و تغییرات در طرف دیگری که به آن اضافه شده، ایجاد می شود و منظور این نیست که حالتی در خدا ایجاد شده که پیش تر نبوده است؛ صفاتی همچون رضا و غضب نیز از این قبیل هستند.


وی افزود: می گویند خدا مانند مادری که بچه اش را دوست دارد، شنیدن صدای مؤمن را دوست دارد؛ حتی اینها نیز تعابیر نارسایی است؛ دوست داشتن خدا از این هم بالاتر است.


عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به روایتی قدسی خطاب به حضرت موسی(ع) اشاره کرد و گفت: خداوند می فرماید من چقدر چشم به راه باشم تا بنده گنهکار برگردد و توبه کند؟ چقدر انتظار بکشم؟ بعد به موسی(ع) می فرماید می دانی چقدر خوشحال می شوم اگر او باز گردد؟


میزان خرسندی خداوند از توبه گنهکار
رییس مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: خداوند برای حضرت موسی(ع) مثالی می زند و می فرماید کسی که شتر و آذوقه اش را در بیابان گم کرده باشد و آنقدر در بیابان دنبالش بدود که دیگر توان راه رفتن نداشته باشد، بی حال به زمین می افتد و آماده مردن می شود، اگر در این حالت شتر را بالای سرش ببیند چقدر خوشحال می شود؟ من از توبه بنده ام بیش از این مرد خوشحال می شوم.


نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این که چرا خدا تا این اندازه خوشحال می شود مگر احتیاج به ما دارد؟ گفت: باید همواره در مورد مسائلی که مربوط به خدا است این نکته را در نظر داشته باشیم که همه کمالات الهی بی نهایت است و هیچ حدی ندارد؛ رحمت خدا بی نهایت است خودش می فرماید اگر همه چیزهایی که در بهشت آفریده ام را برای تک تک بندگان می آفریدم حتی سر سورنی از خزانه من کم نمی شد.


استاد اخلاق حوزه علمیه قم در پاسخ به این که چرا خدا انسان ها را آفرید؟ بیان داشت: به این دلیل که خوبی ها و اثر خوبی را را دوست دارد؛ خداوند خود را بی نهایت دوست دارد زیرا که کمالاتش بی نهایت است بنابراین آثار خود را نیز بی نهایت دوست دارد؛ آثار خدا محدود هستند اما با بی نهایت ارتباط دارند، کمبودها به خاطر کم ظرفیتی اثر است، آنچه به خدا مربوط است بی نهایت است.


حتی درک ناقص فرد از محبت خدا جایی برای محبت دیگران در دلش باقی نمی گذارد
آیت الله مصباح یزدی افزود: برای این که برای ما معلوم شود که خداوند تا چه اندازه بر ما لطف دارد از تعبیر«انتظار»استفاده شده است؛ اگر کسی تصور ناقصی از این مفهوم داشته باشد در دلش جایی برای محبت کس دیگری باقی می ماند؟! آنگاه برخی بندگان کارهایی می کنند که خدا با این همه رحمتش به آنها غضب می کند و از آنها انتقام می گیرد.


وی با بیان این که برخی تصور می کنند خدا برای این که از تنهایی خویش وحشت داشته و یا حوصله اش سر می رفته انسان ها را آفریده است، گفت: هنوز هم خدا تنها است و هیچ وقت از تنهایی در نمی آید«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».


عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: خدا در میان انسان ها کسانی را دارد که وقتی دعا می کنند می فرماید زود پاسخش را ندهید می خواهم صدایش را بشنوم از شنیدن این صدا مسرور می شوم؛ ملائکه نیز از شنیدن این صدا خوشحال می شوند؛ اینها کسانی هستند که حتی به اندازه یک چشم به هم زدن از یاد خدا غافل نمی شوند.


رییس مؤسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: هنگامی که خداوند می خواست انسان را بیافریند فرشتگان عرض کردند اینها را می خواهی خلیفه خود کنی؟! خداوند فرمود«إِنِّی أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ‌« درست است که برخی از اینها افراد پست و مفسدی هستند اما میان آنها کسانی هستند که به اندازه یک چشم بر هم زدن از من غافل نمی شوند«لاَ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ».


نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با بیان به این که انسان اگر توجهش کاملا به یک نقطه معطوف باشد دیگر نمی تواند به چیز دیگری توجه کند، گفت: روانشناسان گفته اند انسان در یک لحظه می تواند 7 ادراک داشته باشد؛ معنایش این است که توجه انسان بین 7 چیز تقسیم شده است؛ اما یک مدرک اصلی و چیزهایی که به آن مدرک اول مربوط باشند توجه فرد را بیشتر به خود جلب می کنند.


استاد اخلاق حوزه علمیه قم با اشاره روایتی از معصومین(ع)ابراز داشت: در بهشت خداوند گاهی برای بندگان صالحش تجلی می کند؛ بهشتیان از هوش می روند و مدتها می گذر تا این که همسران و حورالعین بهشتی به خداوند شکایت می کنند که این چه همسری است اصلا به ما توجه ندارد؛ لذتی که از جلوه خدا می برند موجب می شود که به هیچ چیز دیگری توجه نکنند و از میوه ها، همسران و زیبایی های بهشت غافل شوند.


داشتن توجهی کامل نسبت به خداوند در دنیا امکان ندارد
آیت الله مصباح یزدی افزود: خداوند چنین توجهی را در این دنیا بر ما تکلیف نکرده است زیرا که در این صورت انسان به هیچ کاری نمی رسید و در زندگی با مشکل مواجه می شد به همین خاطر وقتی حضرت موسی درخواست کرد خدا را ببیند فرمود«لَنْ تَرَانِی وَ لٰکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ»وقتی خداوند به کوه تجلی کرد متلاشی شد و حضرت موسی(ع) از مشاهده این صحنه بی هوش افتاد.


وی گفت: از ما خواسته اند که هر اندازه می توانیم حتی به صورت کمرنگ در هر حالتی خدا را فراموش نکنیم و در ضمن کارهایی که داریم بخشی از توجه خود را برای یاد خدا صرف کنیم؛ بنابراین برای عموم ما فرموده است«اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً».


عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حالت شخصی که عزیزی را به تازگی از دست داده است، بیان داشت: چنین فردی تا مدت ها در همه حالات به یاد اوست، کارهای روز مره خود را انجام می دهد اما در ضمن آن غمی کمرنگ در دلش وجود دارد؛ اگر انسان تمرین کند می تواند در مورد خدا نیز چنین ارتباطی هرچند کمرنگ را در دلش به صورت مداوم حفظ کند.


رییس مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: با تمرین می توان به جایی رسید که همیشه یاد خدا بود و با وقوع حوادثی که توجه شما را به خود جلب می کند آن میزان حداقلی یاد خدا، دیگر قطع نمی شود؛ چنین بنده ای را خداوند دوست دارد که صدایش را بشنود و فرشتگان نیز از شنیدن صدایش شاد می شوند./928/پ201/ج

 

دُرنیوز
افسردگی پدر می‌تواند رشد فرزند را در سال‌های اولیه و حیاتی زندگی با مشکل روبرو کند.

به گزارش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، نتایج یک مطالعه جدید در آمریکا نشان داد پدر شدن احتمال افسردگی را در مردان جوان افزایش می‌دهد. تحقیقات بسیاری در مورد مادران و افسردگی پس از زایمان و تاثیر آن بر کودک انجام شده اما افسردگی در پدران نیز وجود دارد و بر زندگی حدود پنج تا هفت درصد آنان تاثیر منفی می‌گذارد.
 
متخصصان معتقدند افسردگی پدر می‌تواند رشد فرزند را در سال‌های اولیه و حیاتی زندگی با مشکل روبرو کند.
 
برای انجام این بررسی اطلاعات 10 هزار و 623 نوجوان در مدت بیش از 20 سال بررسی شد. از بین تمام شرکت‌کنندگان در مجموع 3425 نفر در پایان مطالعه صاحب فرزند شدند. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند این پدران در پنج سال نخست تولد فرزندشان 68 درصد بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند.
 
تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
دُرنیوز
حذف کامل چربی از رژیم‌های غذایی کار اشتباهی است و به بدن آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

محمدتقی انوشه متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: به طور معمول در یک رژیم متعادل توصیه می‌شود که حدود ۲۵ تا ۳۰ گرم چربی استفاده شود.

انوشه افزود: حذف کامل چربی‌ها از رژیم غذایی کاملا اشتباه است زیرا بسیاری از ترکیبات و ویتامین‌ها در ساختارشان چربی وجود دارد و نبودشان برای بدن مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

وی اذعان داشت: از ۲۵ تا ۳۰ درصد چربی مجاز روزانه بهتر است به چربی‌های غیراشباع که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه اول مانند روغن‌های گیاهی کانولا، آفتابگردان و گروه دوم مثل روغن زیتون و همچنین چربی‌های اشباع مثل کره تقسیم شوند.

این متخصص تغذیه درباره مضرات رژیم بسیار کم چرب گفت: اخیرا میل به روغن‌های جامعه هم زیاد شده است که این روش هم اشتباه است چهار ویتامین اصلی A، E، K و D محلول در چربی‌اند و اگر فردی رژیم بدون چربی دریافت کند از این ویتامین‌ها محروم است که موجب خرابی پوست، پوکی استخوان، پیری زودرس، اختلال در رشد، اختلال در سلول‌ها، اختلال در کارکرد کلیه‌ها و همچنین اختلال در سلول‌های عصبی می‌شود.


انتهای پیام/
دُرنیوز
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز نام نویسی در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی خبر داد.

به گزارش گروه علمی،‌ پزشکی باشگاه خبرنگاران  ، محسن تفقدی اظهار داشت: ‌این جشنواره به منظور تجلیل از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و محققان منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو آیسسکو با هدف معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی با تاکید بر جنبه های نوآوری، دی ماه امسال برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: ‌علاقمندان تا پانزدهم مهر ماه مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از چگونگی نام نویسی می توانند به وب سایت جشنواره به نشانی Razi.hbi.ir و یا Razi.research.ac.ir مراجعه کنند.

گفتنی است:‌ در نوزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی سه تن از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ردیف برترین ها قرار گرفتند.

دکتر هادی استادی مقدم دانشیار گروه بینایی سنجی دانشکده پیراپزشکی، ‌دکتر محمد رضا عباس زادگان عضو هیات علمی گروه ژنتیک و دکتر محمد جواد نجف زاده عضو هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از برترین های این جشنواره معرفی شدند.
بر این اساس، دکتر هادی استادی مقدم  برگزیده سوم در کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی، دکتر محمد جواد نجف زاده به عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کمیته تخصصی علوم بهداشتی،‌مدیریت، تغذیه و دکتر محمد رضا عباس زادگان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کمیته تخصصی علوم پایه معرفی شدند.


انتهای پیام/
دُرنیوز
رادیو فصلی صدای نیایش، در ماه مبارک رمضان با برنامه های ویژه این ماه روی موج FM ردیف 105.5 مگا هرتز هر روز از ساعت 6 صبح تا 16 با مخاطبان این شبکه ...

به گزارش حوزه رادیو تلویزیون باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی رادیو فصلی این شبکه رادیویی در  روز جمعه بیست و هفتم ماه  رمضان مصادف با روز جهانی قدس با ویژه برنامه‌ی صبح و رمضان  از ساعت 07:30 تا 10 صبح شنوندگان این برنامه را همراهی می‌کند.

ویژه برنامه صبح و رمضان با گویندگی رضا اسماعیلی و تهیه کنندگی بهرام رحمانی با موضوع همدلی و ضرورت همدلی مسلمانان جهان در حمایت از مظلومین فلسطین‌، پوشش مراسم راهپیمایی روز قدس، ارتباط با گزارشگران در سطح شهر تهران و سایر استانها می‌پردازد. 


انتهای پیام/ اس

دُرنیوز
در این بخش به معرفی نقاشان بزرگ همراه با تصاویری از آثار معروف‌شان می پردازیم.

 
 
 

برترین ها: در این بخش به معرفی نقاشان بزرگ همراه با تصاویری از آثار معروف‌شان می پردازیم.

جان سینگلتون کاپِلی (به انگلیسی: John Singleton Copley) نقاش نامدار ایرلندی‌تبار اهل آمریکا و صاحب‌سبک در چهره‌نگاری است.

او در دوران انقلاب آمریکا از وفاداران به امپراتوری بریتانیا بود. از وی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نقاشان در دوران استعمار بریتانیا در آمریکا یاد می‌شود. از او در حدود ۳۵۰ اثر هنری باقی‌مانده‌است.

محاصره و امداد رسانی به جبل الطارق
آثار نقاشان بزرگ، نقاشی های جان سینگلتون کاپِلی

پرتره خانواده کاپلی
آثار نقاشان بزرگ، نقاشی های جان سینگلتون کاپِلی

چهره یک نیگرو
آثار نقاشان بزرگ، نقاشی های جان سینگلتون کاپِلی

پرتره مرسی اوتیس وارن
آثار نقاشان بزرگ، نقاشی های جان سینگلتون کاپِلی
دُرنیوز
این مصاحبه حاصل دو دیدار دوستانه «ریموند لزلی ویلیامز» با «گابریل گارسیا مارکز» است؛ ویلیامز اولین گفت‌وگوی خود را سال 1987 در خانه خالق «صد سال ...

خبرگزاری ایسنا: این مصاحبه حاصل دو دیدار دوستانه «ریموند لزلی ویلیامز» با «گابریل گارسیا مارکز» است؛ ویلیامز اولین گفت‌وگوی خود را سال 1987 در خانه خالق «صد سال تنهایی»‌ انجام داد. او درباره این ملاقات نوشته است: در اولین دیداری که در ماه می به صورت گپی دوستانه صورت گرفت، مارکز چندین تصویر از کلمبیای قرن نوزدهم را به من نشان داد که توسط «چارلز سافری» و «ادوارد آندره» کشیده شده بودند. او از این طراحی‌ها برای نوشتن یکی از داستان‌هایش استفاده کرده بود.

ویلیامز بعدها برای انجام ادامه مصاحبه در ماه اکتبر همان سال راهی مکزیکوسیتی شد و گفت‌وگویش را با مارکز به اتمام رساند. در زیر صحبت‌های «گابو»ی فقید و ویلیامز، حول محور تاثیر هنرهای تجسمی بر شاهکارهای اسطوره رئالیسم جادویی را می‌خوانید.

ویلیامز: ‌آخرین باری که با هم صحبت کردیم، طراحی‌هایی را به من نشان دادید که از آن‌ها در برخی از نوشته‌هایتان استفاده کردید. تأثیر فراوان هنرهای تجسمی در کارهایتان برایم بسیار جالب است. همان‌طور که می‌دانید منتقدان اهمیت بسیاری برای متون ادبی و مدارک نوشتاری قائل‌اند، مخصوصا از زمانیکه اصطلاح «میان‌متنی» رواج یافته است. فکر می‌کنید با تأکید بر متن‌گرایی، چیزی را از دست می‌دهیم؟

مارکز: من از مدارک نوشتاری استفاده نمی‌کنم. معمولا به طرز دیوانه‌واری به دنبال یک مطلب می‌گردم و در پایان آن را بیرون می‌اندازم. بعد دوباره پیدایش می‌کنم، اما دیگر به نظرم جالب نمی‌آید. من نیاز دارم همه چیز در حد کمال باشد. مفهوم عشقِ «فلورنتینو آریزا» در «عشق سال‌های وبا» اوج کمال است.

یک مصاحبه خواندنی با «مارکز»

ویلیامز: کمی درباره‌ی هنرهای تجسمی و بافت قرن نوزدهمی در رمان «عشق سال‌های وبا» برایمان توضیح دهید.

مارکز: پرتره‌ها، عکس‌ها، آلبوم‌های خانوادگی و این‌ قبیل چیزها خیلی به من کمک کردند.

ویلیامز: منظورتان این است که شما حافظه تصویری دارید؟ و رویدادها را براساس آنچه می‌بینید به یاد می‌آورید؟

مارکز: مطمئن نیستم نامش را حافظه تصویری بگذارم. گاهی مثل این است که کمی حواسم پرت شده، انگار روی ابرها سیر می‌کنم. حداقل این چیزی است که دوستانم، مرسدس (همسرم) و بچه‌ها می‌گویند. چنین تصوری دارم، اما بعد جزییاتی را کشف می‌کنم که یک دنیا را برایم نمایان می‌کنند. این جزییات می‌توانند چیزی باشد که من در یک نقاشی دیده‌ام. شاید خروس جنگی درون این تابلو، راه‌حل نگارش یک رمان را به من ارائه کند. این تنها اتفاقی است که برایم رخ می‌دهد. کاملا منفعل هستم و این اتفاق برایم مثل یک صاعقه است.

ویلیامز: این جزییات آنچه هستند که شما مشاهده می‌کنید؟

مارکز: این‌ها چیزهایی هستند که من می‌بینم. همیشه و همیشه یک تصویر است، بدون استثنا ... من هیچ‌گاه نت برنمی‌دارم. چیزهایی که برایم جذاب است را فراموش نمی‌کنم و آنچه به آن علاقه ندارم را سریع از یاد می‌برم. بنابراین من حافظه‌ای انتخابگر دارم که با آن احساس راحتی می‌کنم. وقتی در حال ویرایش کتابی هستم، در حاشیه‌اش مطالبی را یادداشت می‌کنم تا بعدا در رایانه اصلاح‌شان کنم. کامپیوتر برایم اهمیت زیادی دارد و به نظرم یکی از مهمترین اکتشافات جهان است. اگر 20 سال پیش به من یک رایانه می‌دادند، دو برابر کتاب‌هایی که تاکنون نوشته‌ام را به نگارش درمی‌آوردم. مثلا اگر در حال نوشتن یک نمایشنامه باشم، هر روز عصر کارم را پرینت می‌گیرم.

برگه‌ها را با خودم به تخت می‌بردم، آنها را می‌خوانم و اصلاحات و یادداشت‌های خود را در حاشیه‌اش می‌گنجانم. این فرصت ایجاد تغییرات در صفحات نهایی کتاب را به نویسنده می‌دهد. پیش از این، نویسنده آخرین خوانش را روی دستگاه تایپ انجام می‌داد و اولین خوانش مخاطب روی صفحات پرینت شده بود. فاصله بزرگی بین این دو خوانش وجود داشت. حالا من آخرین تصمیماتم را روی صفحه‌ی پرینت گرفته شده انجام می‌دهم، انگار خود کتاب باشد.

ویلیامز: چگونه «آنچه می‌بینید» در رمان‌هایتان نمود پیدا می‌کند؟

مارکز: زمانی که در حال نگارش «پاییز پدرسالار» بودم، به نقطه‌ای رسیدم که خیلی درگیرم کرد. یک ایده به‌خصوص در مورد قصه ابتدای داستان داشتم، اما نمی‌توانستم درش بیاورم. بعد به تصویری که درون کتاب آمده برخوردم و این عکس، شکل نگارش این رمان را تعیین کرد. من به این تصویر نیاز داشتم.

ویلیامز: آیا از نقاشی‌های سفرنامه‌های قرن نوزدهم در دو رمان «پاییز پدرسالار» و «عشق سال‌های وبا» ‌استفاده کردید؟

مارکز: این اتفاق نسبت به دیگر کتاب‌هایم، بیشتر در «پاییز پدرسالار» رخ داد. ایده‌ام را از تصاویر عجیبی که در آن طرح‌ها می‌دیدم، پیدا کردم. برای مثال تصاویر خروس‌های مرده‌ای که پس از کشته شدن آویزان شده‌اند. ایده من خلق یک جهان کامل در «پاییز پدرسالار» بود؛ با دنیایی که خیلی هم مستند نبود. برای نوشتن درباره زندگی روزمره باید خیلی مطالعه کرد. وقتی که نگارش این اثر را شروع کردم، به طور تصادفی به این نقاشی‌ها برخوردم. چیزی شبیه لاتاری بود، اما دقیقا اتفاقی بود که همیشه برایم رخ می‌دهد.

نمی‌دانم چرا، اما واقعیت این است که به محض اینکه کار روی یک موضوع را شروع می‌کنم، چیزهای مرتبط با آن همین‌طور به دستم می‌رسند. شاید این چیزها همیشه اطرافم بوده‌اند اما من متوجه آنها نبوده‌ام.

ویلیامز: آیا نقاشی‌ها زندگی روزمره را بهتر نشان می‌دادند؟ بهتر از متن؟

مارکز: بهتر از متن. متون نوشتاری شامل تعداد زیادی کاغذ و برگه است. طراحی‌ها مثل یادداشت‌هایی هستند برای خلق مناظر.

یک مصاحبه خواندنی با «مارکز»

ویلیامز: بیایید کمی هنرهای تجسمی را کنار بگذاریم و درباره تصاویر بصری حاصل از تجربیات شخصی صحبت کنیم. در مورد تصاویر رودخانه مگدالنا در «عشق سال‌های وبا» چه دارید برایمان بگویید؟ آن تصاویر الهام گرفته از طراحی‌ها بودند؟

مارکز: نه همه‌ی آن‌ها. در برهه‌های مختلف زندگی، تجربیات مهمی با آن رودخانه دارم و هر تجربه تصویری متفاوت را برجسته می‌کرد که بعدها به یادم می‌آمد. اولین‌بار 8 یا 9 ساله بودم که از طریق این رودخانه سفر کردم. وقتی پدربزرگم را از دست دادم، برای اولین‌بار "آراکاتاکا" را ترک کردم و به شهر ماگانگو رفتم. به همراه پدرم با قایق به ماگانگو رفتم، شهری که پدرم در آن متولد شده بود... سفر طولانی بود. مثل رمان، قایق با سوختی از چوب حرکت می‌کرد.

خدمه باید چوب‌ها را روی عرشه می‌بردند. آن‌ها مجبور شدند تمام درختان را قطع کنند. برعکس الان، آن موقع می‌شد تمساح‌ها را در رودخانه دید. دیدن تمساح‌ها در حاشیه رودخانه با دهانی که برای گرفتن پروانه یا کار دیگر بازمانده بود، سرگرمی بزرگی برایمان بود. گاوهای دریایی هم آن‌جا بودند. آن گاوهای دریایی در رمان‌های «پاییز پدرسالار» و «عشق سال‌های وبا» هم هستند. وقتی سال 1943 دوباره به آن‌جا رفتم، رودخانه تغییر کرده بود. قایق‌ها دیگر با سوخت چوب کار نمی‌کردند، نقتی شده بودند. رودخانه هم دیگر آن‌طور که من دیده بودم، نبود.

ویلیامز: در «عشق سال‌های وبا» با رودخانه چه کردید؟

مارکز: در «عشق سال‌های وبا» دو سفر در رودخانه شکل گرفت. اولین آن‌ها وقتی بود که «فلورنتینو آریزا»ی تلگرافچی «ویلا دو لیوا» را ترک می‌کند. این سفر را به دلیل تکنیکی، یعنی جلوگیری از توصیف دوباره رودخانه در سفر دوم آوردم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که رودخانه را در ابتدای داستان و از دید شخصیت مرد توصیف کنم. نمی‌خواستم ذهن خواننده را با توصیف زیاد رودخانه منحرف کنم.

ویلیامز: با توجه به داستان‌تان، نظرتان درباره ارتباط رودخانه واقعی با آنچه شما در نقاشی‌های قرن نوزدهم دیدید، چیست؟

مارکز: در آن دوران من کاملا با رودخانه آشنا بودم. از سوی دیگر، نقاشی‌ها به من کمک کردند بفهمم هنرمندان قرن نوزدهم تا چه حد همه چیز را به سمت بهتر یا بدتر شدن ایده‌آلیزه می‌کنند. در این طراحی‌ها، پرندگان شگفت‌انگیزی دیده می‌شوند که در واقعیت وجود ندارند.

ویلیامز: آیتم‌های بسیاری از زندگی روزمره‌ی آن دوران در «عشق سال‌های وبا» آورده شده که در کنار کمال‌گرایی نقاشی‌ها قرار داده شده است. به نظر می‌رسد این عناصر درک روشنی از آنچه در آن زمان مُد بوده را ارائه می‌دهند.

مارکز: من در مورد ویژگی‌های زندگی روزمره قرن نوزدهم خیلی مطالعه کردم. اما باید حواستان باشد در دام من نیفتید، چون زیاد به زمان و مکان واقعی اعتنا نمی‌کنم.

ویلیامز: منظورتان روایت غیرخطی (Anachronism) است؟

مارکز: بله، چون من با وسواس تاریخی نمی‌نویسم. برای مثال هر کسی می‌فهمد «ویکتور هوگو» و «اسکار وایلد» نمی‌توانستند در یک زمان در پاریس باشند. مسئله‌ این نیست که این‌ها تصادفی یا روایت‌های غیرخطی هستند، بلکه موضوع این است که من تمایلی به تغییر جزییات ندارم... این رمان یک بازسازی تاریخی نیست، بلکه دربردارنده المان‌های تاریخی است که شاعرانه به کار برده شده‌اند. تمام نویسندگان این کار را می‌کنند.

ویلیامز: رابطه‌تان با دنیای بیرون در زمان نگارش «عشق سال‌های وبا» در سال 1984 را چگونه توصیف می‌کنید؟

مارکز: ارتباط خیلی سرگرم‌کننده‌ای بود. در ابتدا باید بگویم آن دوره در شهر "کارتاخنا" بهترین سال‌ عمرم بود‌، پخته‌ترین سال. پخته از این لحاظ که ثبات کامل احساسی را تجربه می‌کردم. سال‌های زیادی تنها یک ایده‌ی گنگ از روش زندگی مورد علاقه‌ام در ذهن داشتم، اما در آن سال بود که یاد گرفتم چگونه زندگی کنم. وقتی در کارتاخنا سکونت داشتم‌، صبح‌ها می‌نوشتم و عصرها به دنبال مکان‌های مناسب می‌گشتم. چون من دو شهر داشتم: یکی در واقعیت و دیگری در رمان. شهر داستانی نمی‌توانست مثل نمونه واقعی باشد، زیرا یک نویسنده عملا نمی‌تواند یک شهر را کپی کند.

تا به حال دقت کرده‌اید که «فلوبرت» با فواصل مکانی در پاریس چه می‌کرد؟ نویسندگان فرانسوی شخصیت‌هایشان را وادار به طی مسیری می‌کنند که در واقعیت ممکن نیست. این «شاعرانگی مکان» است. البته نویسنده گاهی می‌تواند یک سفر کاملا بی‌فایده را حذف کند‌، همان کاری که من با کارتاخنا کردم. نه تنها این بود‌، بلکه من وقتی به چیزی در شهری دیگر نیاز داشتم‌، مکان را به کارتاخنا تغییر می‌دادم.

یک مصاحبه خواندنی با «مارکز»

ویلیامز: ما بیشتر وقت‌مان را به صحبت درباره هنرهای تجسمی، شاعرانگی مکان و این قبیل مباحث گذراندیم. پیش از کنار گذاشتن «عشق سال‌های وبا»، یک سوال دیگر دارم: چرا یک عاشقانه‌ی قرن نوزدهمی؟

مارکز: در واقع این داستان عاشقانه‌ی والدین من است. من از پدر و مادرم درباره این داستان شنیدم‌، به همین دلیل است که جریان در دوران جوانی آن‌ها اتفاق می‌افتد. با این حال من داستان را به عقب‌تر هم برگرداندم. پدرم تلگرافچی بود‌، ویلن می‌نواخت و شعر می‌سرود. در «عشق سال‌های وبا» من زمانی را توصیف کردم که رمان تمام می‌شود. در نتیجه تلاش کردم آن‌قدر به عقب بازگردم که وقتی رمان خاتمه می‌یابد، این زوج 80 ساله باشند. خواست من نبود که داستان را در اواخر قرن نوزدهم روایت کنم، بلکه هدفم به پایان رساندن کار آن‌ها در سفری روی رودخانه‌ی مگدالنا بود. باید زمانی می‌بود که هواپیما پایان‌بخش داستان نباشد.

ویلیامز: به عنوان سوال آخر می‌خواهم به مساله‌ای کلی‌تر بپردازم. یادم می‌آید همیشه درباره‌ی «گارسیا مارکز»ی می‌خواندم که با دیده‌ی تردید به منتقدان ادبی و پژوهشگران آکادمیک نگاه می‌کرد. سن یا عوامل دیگر دیدگاه‌تان را تغییر نداده است؟ آیا به گفته‌های منتقدان علاقه‌مندتر نشده‌اید؟

مارکز: تغییر مهمی در من رخ داده و آن این است که دیگر به هیچ عنوان نقدها را نمی‌خوانم! نمی‌خوانم چون این مطالب را خیلی دور می‌بینم. شکی نیست که دیدگاه‌ نویسندگان نسبت به کتابشان بسیار متفاوت از نظر منتقدان و خوانندگان است. از سوی دیگر‌، من خیلی خوش‌شانس بودم که خوانندگانی داشتم که به من اطمینان می‌دادند. مثلا کتاب‌هایی چون «گزارش یک مرگ از پیش تعیین‌شده» و «عشق سال‌های وبا» به من احساس امنیت دادند.

خوانندگان نه به تو می‌گویند و نه می‌دانند که چرا کتاب‌های تو را دوست دارند. اما شما حس می‌کنید که آن‌ها واقعا چنین حسی دارند. البته افرادی هم هستند که آثار مرا دوست ندارند‌، اما در کل خوانندگان من بسیار مشتاقند و کتاب‌های من در ابعاد گسترده فروش دارند. این مساله خیلی مرا خوشحال می‌کند، چون می‌فهمم رمان‌هایم را عموم مردم می‌خوانند‌، تعمیرکاران آسانسور‌، پرستاران‌، پزشکان و روسای‌جمهور آثار مرا می‌خوانند. این مساله امنیت فوق‌العاده‌ای به من می‌بخشد‌، در حالی که منتقدان همیشه جرقه‌ی ناامنی را برای نویسندگان روشن می‌کنند. حتی جدی‌ترین منتقدان هم برخلاف تصور شما جرقه این فکر را در ذهن‌تان روشن می‌کنند که نکند اشتباهی مرتکب شده‌اید. در کنار این، من خیلی آن‌ها را درک نمی‌کنم و نمی‌دانم چه می‌گویند و چگونه فکر می‌کنند.

حقیقت این است که آنچه واقعا به آن علاقه‌مندم،‌ داستانگویی است. همه چیز از درون می‌آید و یا از نیمه‌ خودآگاهم و یا نتیجه‌ی طبیعی موقعیتی ایدئولوژیکی است. همچنین ممکن است در اثر تجربه‌ی خاصی که تحلیل‌اش کرده‌ام باشد‌، تجربه‌ای که سعی می‌کنم به صورت بکر از آن استفاده کنم. فکر می‌کنم در نویسندگی خیلی ساده و معصومانه عمل می‌کنم؛ اگر کسی به طور جدی از دیدگاهی سیاسی کتاب‌های مرا بخواند، تعجب نمی‌کنم اگر کشف کند که داستان‌هایم کاملا با آنچه راجع به سیاست می‌گویم متفاوت هستند.
دُرنیوز
دانشجو -   -  علمی - 
4 ساعت و 27 دقیقه پیش
عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از ایجاد کمیته ارتباطات حج در این شرکت خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از مسیرهای مستقیم ...
دُرنیوز
دانشجو -   -  علمی - 
4 ساعت و 27 دقیقه پیش
مدیر کل سابق روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، سرپرست دفتر امور پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
دُرنیوز
دانشجو -   -  علمی - 
4 ساعت و 27 دقیقه پیش
به منظور مشخص شدن شیوه همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفایی، دستورالعمل اجرایی تبصره1 ماده 5 ...
دُرنیوز
کسانی که از مرگ می‌ترسند، در حقیقت، راه را برای تسلیم شدن و خواری و ذلت هموار می کنند؛ ما باید بدانیم که سختی های امروز، راحتی آینده را در پی دارد و ...

به گزارش سرویس بین‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  روزنامه "الوطن"؛ سختی و مصیبت، معیار آزمایش مردان است، بهای آزادی، خون است و اولین صفحات تاریخ نیز، مرگ را مقدمه ی آزادی معرفی می‌کند.

کسانی که از مرگ می ترسند، در حقیقت، راه را برای تسلیم شدن و خواری و ذلت هموار می کنند و صحبت کردن از بیهودگی مبارزه که برخی امروز در قضیه ی غزه از آن دم می زنند، در واقع عجزی است که پس از آن امیدی به زندگی نیست.

غزه، این پایگاه کوچک مقاومت، اگر به درستی عمل خویش ایمان نداشت، قطعا تصمیم بزرگ خود را نمی گرفت، همان تصمیم بزرگی که پیش از این، لبنانی ها به هنگام اخراج اشغالگران صهیونیست از وطن خود گرفتند و الجزایری ها با اعطای بیش از یک ملیون شهید در مبارزه با دولت استعمارگر فرانسه بر آن اصرار ورزیدند و بوسیله ی آن استقلال خود را جشن گرفتند و نیز تصمیمی که ویتنامی ها به وسیله ی آن، پس از ملیون ها شهید در جنگی سخت مقابل بزرگترین ارتش دنیا یعنی آمریکا، آزادی خود را بنا کردند؛ امروز، ملت سوریه در جنگی سرنوشت ساز، با تروریسم مبارزه می کند و با وجود تقدیم ده ها هزار شهید و ویرانی های گسترده، دوباره با رئیس جمهور خود تجدید میثاق می کند؛ چرا که به فداکاری او ایمان دارد و اطمینان دارد که به زودی و با رهبری او، پیروز محقق خواهد شد.

کسانی که به هنگام جنگ های بزرگی مانند جنگ غزه، از ناتوانی و عجز، دم می زنند، سرنوشت وحشتناکی را پی‌ریزی می‌کنند؛ باید بدانیم که در مشکلات و مصیبت ها، تنها باید به پیروزی اندیشید.

زیباترین دارایی انسان به هنگام مشکلات، خیال و رؤیاست، ولی بهای آن بسیار سنگین است و آن خون هایی است که در رگ های ما جریان دارد و هر گاه اراده کنیم، در راه آزادی خود تقدیم می کنیم؛ باید بدانیم که سختی های امروز، راحتی آینده را در پی دارد و گرفتاری ها و مصیبت های ملت فلسطین، آزادی بخش فلسطین و نابودکننده رژیم صهیونیستی خواهد بود. اسرائیل دیگر، چیزی بیش از یک رژیم ضعیف شده که در جنگ 2006 و امروز از آن پرده برداشته ایم، نیست؛ درست است که او از تانک ها و سلاح های پیشرفته ای برخوردار است، ولی پیش از آنکه اقدام به حمله ی نظامی کند، شکست خورده است؛ او در مقابل اراده ی ملت فلسطین شکست خورده است و هر طفلی که می کشد و هر خانه‌ای را که ویران می‌کند و به آتش می‌کشد، شکست او سنگین تر می‌شود.


انتهای پیام/
دُرنیوز
تسنیم -   -  بین الملل - 
21 دقیقه و 59 ثانیه پیش
خبرگزاری تسنیم: چهار سناتور ارشد آمریکا روز چهارشنبه از عملکرد دولت کشورشان در مذاکرات هسته‌ای با ایران که به تازگی تمدید 4 ماهه مهلت آن اعلام شده ...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چهار قانونگذار بلندپایه مجلس سنا روز چهارشنبه در صحن این نهاد با انتقاد از عملکرد دولت کشورشان در مذاکرات هسته‌ای با ایران بار دیگر درخواستشان مبنی بر نقش‌آفرینی کنگره در هر گونه توافق هسته‌ای را مطرح کردند. 

«جان مک‌کین»، سناتور جمهوری‌خواه و نماینده ایالت آریزونا،  «لیندسی گراهام»، سناتور جمهوری‌خواه و عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا، «مارکو روبیو»، سناتور جمهوری‌خواه و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و باب کروکر، سناتور جمهوری‌خواه عضو کمیته روابط خارجی با حضور در این مجلس نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. 

طبق گزارش پایگاه واشنگتن‌فری بیکن، روبیو در این جلسه با بیان اینکه «هر گونه توافق هسته‌ای با ایران بایستی به کنگره بیاید» نسبت به «عواقب خطرناک» هر اقدامی غیر از این، هشدار داد.

آقای روبیو همچنین با ادعای اینکه ایران در این مذاکرات به هر آنچه خواستار آن بوده رسیده از عملکرد دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد. وی درباره دستاوردهای ایران در این مذاکرات گفت: «آنها می‌خواهند به حق غنی‌سازی اورانیوم که مجامع بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسند برسند. ببینید رسیده‌اند یا نه. آنها می‌خواهند توانایی غنی‌سازی و بازفرآوری در آینده را داشته باشند و آخرین حد ممکن از این توانایی را حفظ کنند. آنها به این هدف رسیده‌اند، این را هم چک کنید. آنها می‌خواهند همچنان به ساخت موشک‌های دور برد و توانمندی‌های موشکی برسند تا یک روز وقتی با آنها مذاکره می‌کنیم با توجه به اینکه می‌توانند به آمریکا یا متحدانش حمله هسته‌ای کنند در جایگاهی قرار داشته باشند که نتوان با آنها تعامل کرد. آنها همچنان این کار را انجام می‌دهند. این را هم چک کنید.»

مک‌کین هم در این جلسه با بیان اینکه رهبران ایران معتقد به مقابله با هر آنچه آمریکا معتقد به آن است هستند افزود این موضوع باید بر قضاوت‌های آمریکا درباره صداقت ایران اثر بگذارد.

کورکر و گراهام نیز خواستار آن شدند که دولت آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را به کنگره بیاورد.

گراهام گفت: «غیر از رأی‌گیری درباره جنگ، هیچ چیز مهم‌تری از این موضوع نیست.

در همین حال، پایگاه خبری واشنگتن‌فری بیکن از طرح جدید نمایندگان مجلس سنا برای کاهش اختیارات دولت اوباما در مذاکرات هسته‌ای با ایران شده‌اند. مطابق این گزارش سناتورها طرحی تدوین کرده‌اند که در صورت تصویب علاوه بر آنکه دولت آمریکا را به رایزنی با کنگره در هر گونه توافق هسته‌ای ملزم می‌کند، امکان هر گونه تمدید مذاکرات هسته‌ای را از کاخ سفید سلب می‌کند.

پایگاه خبری واشنگتن فری‌بیکن از قول برخی سناتورهای آشنا به این طرح افشا کرده این طرح که عنوان آن «قانون مذاکرات هسته‌ای ایران ـ 2014» است رئیس جمهور را ملزم می‌کند هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را ظرف سه روز پس از امضای آن به کنگره ببرد.

کنگره سپس برای بررسی این کنگره 15 روز فرصت خواهد داشت و ظرف 15 روز بعد از آن تصویب یا لغو آن را اعلام خواهد کرد.

سناتور باب کورکر، از اعضای بلندپایه کمیته روابط خارجی سنا به این پایگاه خبری گفته است: «من قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنم اما باید این نکته روشن بشود که تمدید بیشتر مذاکرات در کار نخواهد بود.»

وی در توضیحاتی بیشتر درباره این طرح افزوده است: «این طرح حاوی تحریم‌های جدید علیه ایران نیست اما به کنگره اجازه می‌دهد در صورت عدم امکان دست‌یابی به توافق مورد قبول تحریم‌های بیشتری وضع کند.»

واشنگتن فری‌بیکن در توضیحات بیشتر درباره این طرح افزوده در صورتی که کاخ سفید به کنگره اجازه بررسی توافق هسته‌ای را ندهد، تمامی تحریم‌های رفع شده ایران به سرعت دوباره به جریان می‌افتند. در صورتی که کنگره تصمیم به رد توافق هسته‌ای بکند نیز تحریم‌ها بازخواهند گشت.

همچنین منابع مطلع با این طرح گفته‌اند در صورتی که جامعه اطلاعاتی آمریکا شواهدی حاکی از عدم پایبندی ایران به مفاد توافق هسته‌ای پیدا کند، تحریم‌های اقتصادی فوراً به جریان خواهند افتاد.

کاخ سفید، همچنین اختیار تمدید مهلت مذاکرات پس از تاریخ 24 نوامبر (سوم آذرماه) را نخواهد داشت.

انتهای پیام/م.

 


تهران / واحد مرکزی خبر / اجتماعی 1393/05/02
مقامات زندان روز چهارشنبه اعلام کردند یک زندانی که در ایالت آریزونای آمریکا اعدام شد، حدود دو ساعت طول کشید تا جان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این جدیدترین مناقشه و جنجال در خصوص اعدام از طریق تزریق در آمریکاست.
وکیل جوزف وود، فردی که در سال 1989 میلادی به علت قتل نامزدش و پدر وی محکوم شده بود، گفت موکلش پس از آن که ترکیبی از مواد دارویی به وی تزریق شد، در مرگی عذاب آور جان خود را از دست داد. این ترکیب دارویی قرار بود به سرعت به مرگ این محکوم منجر شود.
دیل بایچ در بیانیه ای پس از این اعدام گفت :« دو ساعت طول کشید تا جوزف وود جان خود را از دست بدهد، او برای حدود یک ساعت و چهل دقیقه به زحمت نفس می کشید ».
مقامات زندان اعلام کردند وود در نهایت ساعت 3:49 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی، تقریبا دو ساعت پس از آن که مقامات تزریق داروها را به وی آغاز کردند، مرد. وی پس از آغاز تزریق داروها باید ظرف چند دقیقه جان خود را از دست می داد.
وکیل وی گفت ترکیبی از دو دارو به وود تزریق شد که ترکیبی آزمایشی بود و با « شکست » مواجه شد.
136/104

Please Wait...

نام و نام خانوادگی
نام:   
نام خانوادگی:   

رمز عبور
رمز عبور قبلی:
رمز عبور جدید:
تکرار رمز عبور جدید:  

 1. ثبت نام کنید

  شما می توانید در سایت ثبت نام کنید و از مزایای عضویت در سایت بهره مند شوید.

 2. متن کامل خبر

  با کلیک بر روی این قسمت متن کامل خبر را مشاهده خواهید کرد..

 3. صفحه بعدی

  به صفحه بعدی بروید و مطالب بیشتری مطالعه کنید.

 4. حذف این قسمت

  چنانچه علاقه ای به موضوعی ندارید، آن را حذف کنید و حالت دلخواه خود را ذخیره کنید.

 5. جستجو کنید

  مطالب مورد نظر خود را به تفکیک، تیتر، لید و متن خبر جستجو کنید.

 6. اخبار من

  در این قسمت شما اخبار مرتبط با موضوعات دلخواه خود را دریافت خواهید کرد.

 7. کلمه های مورد علاقه شما

  در این قسمت با وارد کردن کلمات یا عبارات دلخواه خود می توانید اخبار آن را در قسمت اخبار من داشته باشید.

 8. منابع خبری

  اگر مایلید اخبار یک منبع خبری خاصل را دنبال کنید از این قسمت استفاده کنید.

 9. راهنمای سایت

  نکات بیشتر درباره استفاده از سایت را در این قسمت ببینید.


تازه ترین خبرها
مهم ترین ترین خبرها
اخبار کلمه های کلیدی